ACTIVA

  

31-12-2020

 

31-12-2019

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(16)

    

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

365.804

 

83.360

 
   

365.804

 

83.360

      

Financiële vaste activa

(17)

    

Deelnemingen

 

1

 

1

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

32.702.563

 

34.820.185

 

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

 

3.101.443

 

3.243.938

 

Leningen u/g

 

750.000

 

186.668

 
   

36.554.007

 

38.250.792

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(18)

    

Handelsdebiteuren

 

7.714

 

8.481

 

Vorderingen op participanten

 

-

 

16.317

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

372.492

 

65.768

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

85.735

 

75.404

 
   

465.941

 

165.969

      

Liquide middelen

  

356.014

 

270.622

      

Totaal

  

37.741.767

 

38.770.744

PASSIVA

  

31-12-2020

 

31-12-2019

  

Groepsvermogen

     

Gestort kapitaal

(19)

733

 

733

 

Agioreserve

(20)

32.508.879

 

32.508.879

 

Algemene reserve

(21)

143.675

 

2.261.297

 
   

32.653.287

 

34.770.909

      

Langlopende schulden

(22)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

     

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

2.286.943

 

1.566.106

 
   

2.286.943

 

1.566.106

      

Kortlopende schulden

(23)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

220.449

 

163.891

 

Schuld aan participanten

 

-

 

-

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

1.416.245

 

1.183.583

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

312.328

 

347.706

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

852.514

 

738.548

 
   

2.801.536

 

2.433.728

      

Totaal

  

37.741.767

 

38.770.744