ACTIVA

  

31-12-2020

 

31-12-2019

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(1)

    

Bedrijfsterreinen

 

551.765

 

551.765

 

Bedrijfsgebouwen

 

3.330.190

 

3.497.138

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

564.612

 

322.477

 
   

4.446.567

 

4.371.380

      

Financiële vaste activa

(2)

    

Deelnemingen

 

75.773

 

125.796

 

Overige effecten

 

179.826.434

 

117.900.753

 
   

179.902.207

 

118.026.549

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(3)

    

Handelsdebiteuren

 

653.845

 

495.538

 

Vorderingen op participanten

 

228.495

 

189.445

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

105.362

 

-

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

1.544.986

 

1.270.720

 
   

2.532.688

 

1.955.704

      

Effecten

(4)

 

419.016

 

169.841

      

Liquide middelen

(5)

 

48.185.139

 

50.571.393

      

Totaal

  

235.485.616

 

175.094.867

PASSIVA

  

31-12-2020

 

31-12-2019

  

Groepsvermogen

     

Eigen vermogen

(6)

32.653.287

 

34.770.909

 

Aandeel derden

(7)

17.167.668

 

18.550.017

 
   

49.820.956

 

53.320.926

      

Voorzieningen

(8)

    

Garantievoorziening

 

-

 

-

 

Voorziening groot onderhoud

 

-

 

315.664

 
   

-

 

315.664

      

Langlopende schulden

(9)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

176.454.671

 

110.692.008

 

Overige schulden

 

4.112.881

 

6.184.110

 
   

180.567.552

 

116.876.118

      

Kortlopende schulden

(10)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

583.487

 

462.271

 

Schulden aan participanten

 

1.897.267

 

1.712.351

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

312.328

 

553.484

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.304.027

 

1.854.054

 
   

5.097.109

 

4.582.159

      

Totaal

  

235.485.616

 

175.094.867