Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Lees verder

Algemene grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de  Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Lees verder

(2) Financiële vaste activa

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de

Lees verder

(3) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder

(5) Liquide middelen

Ultimo 2020 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder

(6) Groepsvermogen

Van de algemene reserve is een deel (€ 2.296.328) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap SOFB.

Lees verder