31-12-2020

31-12-2019

    

      

Deelnemingen

   

75.773

125.796

Overige effecten

   

179.826.434

117.900.753

    

179.902.207

118.026.549

Andere deelnemingen
    

31-12-2020

31-12-2019

    

      

Bright Move B.V.

   

6.000

6.000

Regionaal Ontwikkelfonds B.V.

   

1

1

Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V.

   

69.772

119.795

    

75.773

125.796

Overige effecten
    

31-12-2020

31-12-2019

    

      

Participaties

   

115.311.609

89.940.261

Leningen u/g

   

64.514.825

27.960.492

    

179.826.434

117.900.753

  

Overige effecten

  
 

Participaties

Leningen u\g

Andere deelnemingen

Totaal 2020

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

108.043.994

32.416.790

125.796

140.586.581

     

Bij:

    

- nieuwe investeringen

16.873.517

42.295.764

-

59.169.281

- uitbreidingen

15.317.182

4.737.375

-

20.054.557

- conversies

6.591.109

-

-

6.591.109

- resultaat deelneming / participaties

-

-

80.205

80.205

- bijgeschreven rente

-

1.294.564

-

1.294.564

 

38.781.808

48.327.703

80.205

87.189.715

Af:

    

- desinvesteringen / aflossingen

-7.838.974

-3.358.987

-

-11.197.960

- conversies

-

-6.591.109

-

-6.591.109

- dekking fondskosten en participatie resultaten

-

-186.668

-

-186.668

- resultaat deelneming / participaties

-

-

-130.228

-130.228

- liquidatie / faillisementen

-3.762.620

-353.036

-

-4.115.656

 

-11.601.593

-10.489.800

-130.228

-22.221.621

     

Aanschafwaarde per 31 december

135.224.209

70.254.693

75.773

205.554.675

     
     

Voorzieningen per 1 januari

-18.103.734

-4.456.298

-

-22.560.032

     

Af:

    

- desinvesteringen

1.862.051

63.700

-

1.925.751

- vrijval in verband met waardevermeerdering

612.650

563.088

-

1.175.738

- conversies

-

-

-

-

- liquidatie / faillisementen

3.762.620

352.559

-

4.115.179

 

6.237.320

979.347

-

7.216.668

Bij:

    

- dotatie in verband met waardevermindering

-8.046.187

-2.262.917

-

-10.309.104

- conversies

-

-

-

-

 

-8.046.187

-2.262.917

-

-10.309.104

     

Voorzieningen per 31 december

-19.912.600

-5.739.868

-

-25.652.468

     

Boekwaarde per 31 december

115.311.609

64.514.825

75.773

179.902.207

Aandelenparticipaties

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.

Leningen u/g

De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).

Marktwaarde

De marktwaarde van de portefeuille bedraagt € 268.212.447, (2019: 176.860.871) hierin is een bedrag opgenomen van €32.115.585 voor de Corona Overbruggings Leningen. Deze zijn nominaal gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen.

De Corona OverbruggingsLeningen (COL) kennen hun oorsprong in het feit dat door starters en scale ups vaak geen aanspraak op de NOW regeling gemaakt kon worden. Het aantonen dat de omzet door Corona achterbleef ten opzichte van het jaar ervoor was vrijwel onmogelijk omdat er bijvoorbeeld nog geen sprake van omzet was. Hiertoe is, met goedkeuring van Europa, een leningsinstrument in het leven geroepen. Deze goedkeuring is verkregen onder de Covid maatregelen. De leningen zijn een overbrugging naar een potentiële investeringsronde dan wel verwachte positieve cash flow ontwikkeling. Naast start ups en scale ups kon de faciliteit ook worden aangeboden aan innovatieve MKB ondernemingen en MKB ondernemingen zonder bancaire financieringen voor bedragen groter dan EUR 250.000. Omdat zowel aan risico volle starters (en feitelijk een brug naar eigen vermogen is) als aan het MKB leningen verstrekt zijn is het niet mogelijk een betrouwbare schatting te maken van de reële waarde van deze leningen. Er wordt onderkend dat deze portfolio een hoog risico kent. A priori is al voorzien in de mogelijkheid om uitstel voor aflossing aan te vragen. Dit is in de documentatie met de COL Leningnemers afgesproken. Met de leningverstrekker (de Staat) is afgesproken dat alle rente-en terugbetalingen, onder aftrek van de beheerskosten, terug worden betaald aan de Staat. BOM COL Brabant B.V. loopt over de verstrekte COL Leningen geen debiteurenrisico.

Het betreffen in haar totaliteit leningen van EUR 50.000 tot en met EUR 2.000.000. De leningen met een omvang tot en met EUR 500.000 kennen een aflossingsvrije periode van een jaar, waarna er in 8 kwartalen afgelost dient te worden. De leningen groter dan EUR 500.000 kennen een éénmalige aflossing na 3 jaar. Bij aanvragen groter dan EUR 250.000 diende de aanvrager zorg te dragen dat er ook 25% vanuit co-investeerders werd mee geïnvesteerd.

De rente (3%) wordt opgerold en bij de hoofdsom geteld. De Leningen groter dan EUR 500.000 kennen bij aflossing ook een premie component van 2% per jaar. In de documentatie is reeds rekening gehouden met de mogelijkheid om de rente- en aflossingsverplichtingen uit te stellen. Ondernemingen dienen hiertoe een verzoek in te dienen.

De Corona Overbruggingsleningen worden exclusief verstrekt door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en hebben een zeer specifiek karakter daar er geen markt is die dergelijke leningen verstrekt. Door het specifieke karakter is niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de reële waarde van de leningen U/G. Op basis van RJ 290.938 is daarom de reële waarde niet toegelicht.  Op basis van de verplichte rapportages van de leningnemers worden de leningen wel beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen.