De bestpracticebepalingen over de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn beperkt van toepassing op de BOM. Om besluiten te kunnen nemen, moet volgens de statuten van de BOM ten minste de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Ook wijkt de BOM af van de bepalingen over informatieverschaffing. Het bestuur hecht aan een goede informatieverstrekking en communicatie met de aandeelhouders, die ook opdrachtgever en subsidiënt zijn. Met beide aandeelhouders vindt periodiek zowel formeel als informeel afstemming plaats.