Overige schulden en overlopende passiva
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Vooruitontvangen vergoedingen

-

-

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

583.487

462.271

Schulden aan participanten

1.897.267

1.712.351

Schulden aan niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen

-

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

312.328

553.484

Nog te storten op participaties / leningen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

2.304.027

1.854.054

 

5.097.109

4.582.159

10.1 Schulden aan participanten
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

375.739

284.931

Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant

1.416.525

927.420

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten

105.003

500.000

 

1.897.267

1.712.351

10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

284.931

269.793

Toegekende subsidiebijdrage

1.100.000

1.039.000

Mutatie subsidieverplichting

-994.056

-1.023.863

Terugbetaling overschrijding voorgaande jaren

-15.135

-

Saldo per 31 december

375.739

284.931

10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

927.420

1.843.655

Toegekende subsidiebijdrage

6.895.250

6.705.000

Mutatie subsidieverplichting

-6.231.145

-6.964.460

Terugbetaling voorgaande jaren

-175.000

-656.775

Saldo per 31 december

1.416.525

927.420

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De specificatie van de saldi in 2020 is als volgt:

 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Omzetbelasting

47.857

46.523

Loonheffing

264.471

301.183

Vennootschapsbelasting

-

205.778

 

312.328

553.484