31-12-2020

31-12-2019

 

   

Handelsdebiteuren

7.714

8.481

Vorderingen op participanten

-

16.317

Rekening-courant groepsmaatschappijen

372.492

65.768

Overige vorderingen en overlopende activa

85.735

75.404

 

465.941

165.969

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

10.492

-

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

-

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

44.498

6.366

RC BOM Capital I B.V.

37.515

26.539

RC BOM Capital II B.V.

-

17.486

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

-

4.823

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

19.712

798

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

810

9.755

RC Energiefonds Brabant B.V.

-

-

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

-

-

RC COL Brabant B.V.

259.464

-

 

372.492

65.768

Tussen de groepsmaatschappijen zijn geen afspraken gemaakt over zekerheden, aflossingen en/of rentevergoedingen.

Eigen vermogen

 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Gestort en opgevraagd kapitaal

733

733

Agioreserve

32.508.879

32.508.879

Algemene reserve

143.675

2.261.297

 

32.653.287

34.770.909