Het bestuur van BOM Holding B.V. bestaat sinds 2020 statutair uit één algemeen directeur: Brigit van Dijk - van de Reijt. Daarnaast heeft de BOM één niet-statutair directielid. De taakstelling en mandatering van de twee directieleden zijn vastgelegd in het directiereglement en overige interne reglementen.

De bestuurder heeft – in afwijking van de Code - een contract voor onbepaalde tijd. De rvc heeft de beloning vastgesteld en de remuneratiecommissie voert jaarlijks overleg met het bestuur over het functioneren van de organisatie en hun bijdrage hieraan.

De publicatieplicht zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens (WNT-II) is van toepassing op de bezoldiging van zowel de directie als de toezichthouders van BOM Holding B.V. De bezoldiging van beide directieleden en de toezichthouders past binnen de wettelijke kaders van de WNT en het bezoldigingsbeleid dat door de aandeelhouder is vastgesteld.

Voor de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder hanteert de BOM de bepalingen in het eigen personeelsreglement. De jaarrekening bevat nadere verantwoordingsinformatie zoals door de WNT vereist.