Na controle heeft Mazars Accountants N.V. de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening 2020 voorzien van een goedkeurende verklaring.

In de vergadering van de auditcommissie van 16 maart 2021 is de concept jaarrekening 2020 besproken met de raad van bestuur in aanwezigheid van de externe accountant. In de vergadering van de raad van commissarissen van 8 april 2021 heeft de voorzitter van de auditcommissie verslag gedaan van dit overleg en een toelichting gegeven op een vertraging in de totstandkoming van de concept jaarrekening. Door een combinatie van factoren kostte het waarderingsproces beduidend meer tijd. Op 21 april vond een tweede overleg van de auditcommissie plaats in aanwezigheid van de externe accountant. In dit overleg is een toelichting gegeven op het vervolg van het proces na 16 maart en de laatste aanpassingen van de waarderingen. Na dat overleg zijn de laatste correcties verwerkt in de concept jaarrekening. Deze is, na beoordeling door de auditcommissie, vervolgens voorgelegd aan de raad van commissarissen op 18 mei 2021. Op advies van de rvc heeft de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening vervolgens op 2 juni 2021 vastgesteld.