2020

 

2019

  

      

Bedrijfsopbrengsten

(11)

 

8.085.768

 

8.307.020

      

Lonen en salarissen

(12)

7.203.713

 

7.508.853

 

Sociale lasten

(12)

815.292

 

882.128

 

Pensioenlasten

(12)

720.954

 

721.662

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(13)

263.695

 

377.883

 

Overige bedrijfskosten

(14)

-660.372

 

-465.322

 

Som der bedrijfslasten

  

8.343.282

 

9.025.203

      

Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

618.070

 

2.626.599

 

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

-4.307.532

 

-1.852.146

 

Financiële baten en lasten

 

-129.774

 

-92.408

 

Uitkomst der financiële baten en lasten

(15)

 

-3.819.237

 

682.045

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-4.076.751

 

-36.138

      

Vennootschapsbelasting

  

311.140

 

-

      

Resultaat deelneming / participaties

  

-50.023

 

48.312

Aandeel derden

  

1.382.348

 

12.024

      

Resultaat na belastingen

  

-2.433.286

 

24.197