Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

  

31-12-2020

31-12-2019

  

    

Stand per 1 januari

 

315.664

293.065

Dotaties

 

-

30.600

Onttrekkingen

 

-315.664

-8.002

Stand per 31 december

 

-

315.664

In 2020 wordt de overgangsbepaling voor kosten van groot onderhoud (RJ-Uiting 2019-14: Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’) toegepast.