Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

   

2020

 

2019

  

      

Resultaat

  

-2.433.286

 

24.197

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

263.695

 

377.883

 

Mutatie voorzieningen

 

-315.664

 

22.598

 
   

-51.969

 

400.481

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

-576.984

 

-119.798

 

Kortlopende schulden

 

514.949

 

-183.237

 
   

-62.035

 

-303.035

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

-2.547.290

 

121.644

      

Investeringen in participaties

 

-32.190.699

 

-26.364.547

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-48.327.703

 

-14.034.399

 

Investering deelnemingen

 

-

 

-1

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

3.092.436

 

-1.071.386

 

Aflossingen financiële vaste activa

 

15.550.308

 

12.316.346

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-61.875.658

 

-29.153.987

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-64.422.948

 

-29.032.344

      

Investeringen in materiële vaste activa

 

-338.882

 

-7.819

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

-

 

-

 

Investeringen in effecten

 

-249.175

 

200.560

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-588.057

 

192.741

      

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

 

315.664

 

-

 

Aandeel resultaat derden

 

-1.382.348

 

-12.024

 

Mutaties langlopende schulden

 

63.691.434

 

15.554.563

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

62.624.750

 

15.542.539

      

Mutatie liquide middelen

  

-2.386.255

 

-13.297.063

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

50.571.393

 

63.868.457

Mutatie geldmiddelen

  

-2.386.255

 

-13.297.063

Stand per 31 december

  

48.185.139

 

50.571.393