De rvc vergaderde in 2020 zeven keer met het bestuur van de BOM. Tijdens deze vergaderingen kwam een aantal vaste onderwerpen aan de orde zoals organisatie en procesvoering, strategie, de vermogenspositie van de BOM en de algehele performance van de vennootschappen. Verder had de rvc in 2020 bijzondere aandacht voor het nieuwe meerjarenplan, de maatschappelijke impact van de BOM, digitalisering, productontwikkeling en natuurlijk de coronacrisis.

Het jaarlijkse overleg met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant over de algehele voortgang van de BOM vond wegens een wisseling in het provinciale bestuur en de coronacrisis pas plaats in februari 2021. Ook voerde de rvc twee keer overleg met de ondernemingsraad waarbij de relatie met zowel het bestuur als de medewerkers aan de orde kwam.

In 2020 besprak de rvc - buiten de aanwezigheid van het bestuur van de BOM - zowel zijn eigen functioneren (en de gewenste competenties binnen de raad) als dat van de individuele commissarissen en het bestuur. De rvc is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarnaast is in het rvc-reglement vastgelegd hoe met (mogelijke) belangenverstrengeling moet worden omgegaan.

Investeringsvoorstellen

Volgens het investeringsreglement vereisen voorstellen van BOM Brabant Ventures en BOM Renewable Energy bij cumulatieve investeringen boven de € 2,5 miljoen de goedkeuring van de rvc. De rvc gaf in 2020 akkoord op acht investeringsvoorstellen: zes voor Brabant Ventures en twee voor Renewable Energy.

Remuneratie- en auditcommissie

De remuneratiecommissie kwam in 2020 diverse malen bijeen onder andere in het kader van de werving van een nieuwe commissaris.

De auditcommissie vergaderde in 2020 twee keer. Dat gebeurde deels in aanwezigheid van de externe accountant. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen voorbij: de hoofdlijnen van het financieel beleid, de kwaliteit van de interne en financiële beheersing, de bevindingen uit de accountantscontrole, de financiële verantwoording over 2019, de begroting voor 2021 en beheersing van de accountantskosten.