2020 was het laatste uitvoeringsjaar van het meerjarenplan 2017-2020. Deze strategie was erop gericht om de groei van innovatieve bedrijven te versnellen, waardoor zij kunnen bijdragen aan de duurzame versterking van de Brabantse economie.

Het nieuwe meerjarenplan 2021-2024 ‘Een horizon voor Brabant’ bouwt voort op onze prestaties van de afgelopen vier jaar. Daarbij richten we ons meer op versnelling van vier maatschappelijke transities: energie & duurzaamheid, landbouw & voedsel, gezondheid & zorg en een duurzame & concurrerende economie. Dankzij het bundelen van onze competenties op deze thema’s verwachten we onze slagkracht en maatschappelijke impact te kunnen vergroten:

  • Ontwikkelen – stimuleren van innovatie in het mkb door samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden

  • Investeren – kennis en risicokapitaal voor startups, scale-ups en duurzame energieprojecten

  • Internationaliseren – aantrekken van innovatieve buitenlandse bedrijven en ondersteuning van Brabantse ondernemers bij het realiseren van groei in buitenlandse markten

De BOM wil een aantoonbare positieve impact maken. Daarin past ook onze ambitie om meer en beter inzicht te verschaffen in onze toegevoegde waarde voor Brabant en Nederland. Samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) in Nederland streven we naar uniforme rapportagecriteria voor maatschappelijke en economische impact. Momenteel worden hierover landelijke afspraken gemaakt. Het doel is dat iedere ROM in het jaarverslag over 2021 een impactparagraaf opneemt.