2020

 

2019

 

     

Opbrengst verkoop participaties

1.716.076

 

1.230.404

 

Aanschafwaarde verkopen

-10.151.081

 

-2.494.071

 

Voorziening desinvesteringen

5.937.235

 

1.797.708

 
  

-2.497.770

 

534.041

     

Dividendopbrengsten

607.500

 

818.680

 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

2.508.340

 

1.273.878

 
  

3.115.840

 

2.092.558

     

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa

    

behoren en van effecten

 

618.070

 

2.626.599

     

Dotatie voorzieningen participaties & leningen u/g

-10.495.772

 

-5.253.135

 

Vrijval voorzieningen participaties & leningen u/g

7.366.305

 

4.222.505

 

Vrijval voorziening garantstelling

-

 

-

 

Afwaardering lening

-

 

-

 

Mutatie effecten

249.175

 

-200.560

 

Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren

577

 

-

 

Kosten groeifaciliteit

-21.875

 

-5.625

 
  

-2.901.591

 

-1.236.815

     

Dekking participatieresultaten

 

-1.405.942

 

-615.331

     

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

    

vaste activa behoren en van effecten

 

-4.307.532

 

-1.852.146

     

Rentebaten & lasten

 

-129.774

 

-92.408

     

Uitkomst der financiële baten en lasten

 

-3.819.237

 

682.045

Dekking participatieresultaten
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Biobased Brabant Fonds

-

-

Breedbandfonds Brabant

-

-

Capital II

-119.220

-155.252

Energiefonds Brabant

-375.406

-55.748

Innovatiefonds Brabant

-956.777

-634.292

Life Sciences & Health Fund

209.940

128.000

Spin-off Fonds Brabant

-249.175

101.960

COL Brabant

84.696

-

 

-1.405.942

-615.331

Toelichting dekking participatieresultaten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Deze bepaling geldt niet voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichting MSD in BOM Capital II B.V.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.