De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2020

2019

 

   

Huisvestingskosten

486.360

208.898

Marketing en communicatie

546.488

784.476

Kantoorkosten

47.856

42.816

Algemene kosten

2.936.518

2.666.046

Projectkosten

165.283

210.102

Dekking fondskosten

-4.842.877

-4.377.659

 

-660.372

-465.322

De post Dekking fondskosten dekt, naast de overige bedrijfskosten, ook de personeelskosten, de afschrijvingen, de rentebaten&-lasten en het aandeel in resultaat overige participaties.

Dekking fondskosten
 

2020

2019

 

   

Biobased Brabant Fonds

-49.502

-36.516

Breedbandfonds Brabant

-

-

Capital II

-142.605

-119.313

Energiefonds Brabant

-933.335

-872.714

Innovatiefonds Brabant

-2.724.250

-3.173.024

Life Sciences & Health Fund

-57.963

-66.047

Spin-off Fonds Brabant

-91.269

-110.044

COL Brabant

-843.955

-

 

-4.842.877

-4.377.659

Toelichting dekking fondskosten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van kosten voor het beheer, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.