De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het gevoerde beleid en de gang van zaken bij de vennootschap en de aan haar verbonden dochterondernemingen. Voor zowel de rvc als de onderliggende commissies bestaan specifieke reglementen voor de taakverdeling en mandaten. Het rvc-reglement is opgesteld met inachtneming van de statuten van de vennootschap. Het toezicht van de rvc op de raad van bestuur vindt plaats in de reguliere raadsvergaderingen. De rvc voldoet aan de bepalingen in de Code over de deskundigheid en samenstelling van de raad én de eisen die de aandeelhouders hieraan stellen.