31-12-2020

31-12-2019

  

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

   

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

176.454.671

110.692.008

Overige schulden

 

4.112.881

6.184.110

  

180.567.552

116.876.118

Voor een bedrag groot € 137.837.826 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen
  

31-12-2020

31-12-2019

  

    

Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

 

1.536.943

1.379.438

Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

 

8.379.062

8.428.564

Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel

 

5.114.545

5.382.447

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

 

59.500.000

43.000.000

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant: boven-nominaal leningdeel

 

16.652.125

18.419.598

Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

 

29.028.172

24.086.101

Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

 

9.472.474

5.995.859

Lening EZK inzake Smart Photonics

 

10.000.000

-

Lening EZK Inzake COL Brabant

 

32.771.349

-

  

176.454.671

110.692.008

9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.379.438

1.821.813

Aflossingen

 

-30.000

-272.794

Dekking fondskosten

 

-91.269

-110.044

Dekking participatieresultaten

 

249.175

-101.960

Rente

 

29.599

42.423

Saldo per 31 december

 

1.536.943

1.379.438

De BOM heeft van de provincie Noord-Brabant een variabele lening ontvangen ten behoeve van de investeringen van het Spin-off Fonds Brabant B.V. (SOFB). De lening wordt onder dezelfde condities doorgeleend aan SOFB en is verantwoord onder de financiële vaste activa (leningen u/g). De rente wordt bij de hoofdsom bijgeschreven. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in SOFB.

Op de lening van de provincie worden dekkingen fondskosten en participatieresultaten in mindering gebracht overeenkomstig de leenovereenkomst, zoals toegelicht in de grondslagen voor de resultaatbepaling.

Indien SOFB niet in staat is de lening af te lossen, hoeft de BOM hetzelfde gedeelte van de lening ook niet af te lossen aan provincie Noord-Brabant. De overeenkomst is van kracht tot het moment dat fondsen en spin-offs alle verplichtingen jegens SOFB hebben voldaan, dan wel tot het moment dat de BOM geen aandelenbelangen in fondsen en spin-offs meer houdt.

Medio 2018 heeft een uitgebreide evaluatie over het fonds plaatsgevonden. Op 19 maart 2019 is bevestigd dat de lening aan SOFB verlengd is tot 31 december 2020. Na de verlenging van de looptijd van het fonds wordt thans actief gestuurd om exits te realiseren. Hoewel er actief gestuurd wordt op een exit van de aanwezige belangen is de verwachting dat een deel pas in 2021 zal plaatsvinden en dat een aantal exit-afspraken nog tot 2023 doorloopt. Een hernieuwde aanvraag tot verlenging is in behandeling.

9.2 Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

8.428.564

8.465.065

Aflossingen

 

-

-

Dekking fondskosten

 

-49.502

-36.501

Dekking participatieresultaten

 

-

-

Saldo per 31 december

 

8.379.062

8.428.564

BOM Capital II B.V. heeft van de provincie Noord-Brabant een lening ontvangen ten behoeve van het Biobased Brabant Fonds B.V. (BBF). De lening is onder dezelfde condities doorgeleend aan BBF. Er is geen rente verschuldigd. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in BBF. De lening dient afgelost te worden op 31 december 2022. 

9.3 Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

 

-

-

Saldo per 31 december

 

2.000.000

2.000.000

Life Sciences & Health Fund B.V. (LS&HF) heeft van de provincie Noord-Brabant een lening ontvangen. Er is geen rente verschuldigd. In 2016 is de opdracht van LS&HF in overleg met de provincie en EZK aangepast. LS&HF zal opbrengsten vanaf 1 januari 2016 niet meer opnieuw aanwenden voor participaties.

Aflossing vindt plaats vanaf 31 december 2018 indien en voor zover LS&HF opbrengsten heeft ontvangen uit participaties en leningen na aftrek van de gerealiseerde en nog te realiseren fondskosten. De geldlening moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn terugbetaald.

9.4 Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

 

-

-

Saldo per 31 december

 

2.000.000

2.000.000

Voor een toelichting op de lening wordt verwezen naar 9.3.

9.5 Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel
  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

5.382.447

5.576.494

Dekking fondskosten

 

-57.963

-66.047

Dekking participatieresultaten

 

-209.940

-128.000

Saldo per 31 december

 

5.114.545

5.382.447

Op de bestaande leningovereenkomsten die overeengekomen zijn met betrekking tot het Life Sciences & Health Fund is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreden dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”. Het boven-nominale leningdeel komt pro-rata toe aan de leningverstrekkers.

9.6 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

43.000.000

24.500.000

Verstrekkingen

 

16.500.000

18.500.000

Aflossingen

 

-

-

Saldo per 31 december

 

59.500.000

43.000.000

De provincie Noord-Brabant heeft aan Innovatiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 125.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Innovatiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Innovatiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Innovatiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Innovatiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Innovatiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Innovatiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Innovatiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Innovatiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

9.7 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant – boven-nominaal leningdeel

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

18.419.598

20.958.331

Dekking fondskosten

 

-2.724.250

-3.173.024

Dekking participatieresultaten

 

956.777

634.292

Saldo per 31 december

 

16.652.125

18.419.598

Op de bestaande leningovereenkomst die overeen gekomen is, is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreven dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”.

9.8 Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

24.086.101

22.403.067

Verstrekkingen

 

5.500.000

2.500.000

Dekking fondskosten

 

-933.335

-872.714

Dekking participatieresultaten

 

375.406

55.748

Saldo per 31 december

 

29.028.172

24.086.101

De provincie Noord-Brabant heeft aan Energiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 60.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Energiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Energiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Energiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Energiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Energiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Energiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Energiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Energiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

9.9 Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

5.995.859

5.959.921

Verstrekkingen

 

3.500.000

-

Dekking fondskosten

 

-142.605

-119.313

Dekking participatieresultaten

 

119.220

155.252

Saldo per 31 december

 

9.472.474

5.995.859

De provincie Noord-Brabant heeft aan het Cleantechfonds (BOM Capital II BV) een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 12.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen met betrekking tot het Cleantechfonds zoals uiteengezet in het Business Plan. De lening heeft een looptijd van maximaal 9 jaar. De looptijd vangt aan op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2023. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag wordt geen rente berekend. BOM Capital II BV betaalt uiterlijk op 31 december 2023 aan de provincie ter aflossing van de lening het nominale fondsvermogen te vermeerderen met het eventueel op de projecten gerealiseerde rendement.

Indien BOM Capital II BV op enig moment gedurende de looptijd van de lening meer dan € 600.000 ten behoeve van het Cleantechfonds in welke vorm dan ook aanhoudt, dan dient het gedeelte van de liquiditeit dat uitstijgt boven de € 600.000 per ommegaande terugbetaald te worden aan de provincie. Het door BOM Capital II BV teruggestorte bedrag blijft beschikbaar voor verstrekking tot het overeengekomen maximale bedrag van de lening. Terugstorting vindt niet plaats indien en voor zover BOM Capital II BV gemotiveerd aan de provincie heeft bericht dat de desbetreffende middelen binnen maximaal 3 maanden vanaf het moment dat er meer dan € 600.000 aan liquiditeiten ten behoeve van het Cleantechfonds wordt aangehouden, zullen worden aangewend voor het verstrekken van financiering aan derden.

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen van BOM Capital II BV jegens de provincie draagt BOM Capital II BV op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van pandrechten of andere zekerheidsrechten op één of meer vermogensbestanddelen van BOM Capital II BV waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die BOM Capital II heeft verworven door het verstrekken van financiering.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal BOM Capital II, zonder voorafgaande toestemming van de Provincie:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan BOM Capital II BV;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

9.10 Lening EZK inzake Smart Photonics

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

-

-

Verstrekkingen

 

10.000.000

-

Saldo per 31 december

 

10.000.000

-

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan BOM Capital I B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 20.000.000. Deze lening is bestemd voor het nemen en aanhouden van een indirect strategisch aandelenbelang in Smart Photonics Holding B.V. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. De leningsovereenkomst is op 29 mei 2020 in werking getreden en eindigt bij overdracht van het belang op verzoek van de Staat of door eenzijdige opzegging van de overeenkomst door BOM Capital I B.V. met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalenderjaar. BOM Capital I B.V. is aan de Staat over de Lening als vergoeding verschuldigd het bedrag van de lening, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerd verlies.

9.11 Lening EZK inzake BOM COL Brabant

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

-

-

Verstrekkingen

 

33.700.000

-

Dekking fondskosten

 

-843.955

-

Dekking participatieresultaten

 

-84.696

-

Saldo per 31 december

 

32.771.349

-

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan BOM COL Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 33.700.000. Deze lening is bestemd voor het verstrekken van overbruggingsleningen aan ondernemingen die getroffen zijn door de Covid-19-uitbraak. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. De leningsovereenkomst is op 29 april 2020 in werking getreden en eindigt uiterlijk 31 december 2026. BOM COL Brabant B.V. is aan de Staat over de Lening als vergoeding verschuldigd het bedrag van de lening, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerd verlies en kosten.

9.12 Overige schulden
  

31-12-2020

31-12-2019

  

    

RC Gemeente Tilburg

 

656.588

1.934.218

RC Gemeente Breda

 

-

693.599

Hypothecaire lening

 

1.650.000

1.750.000

Terugbetalingsverplichting iz participaties

 

1.806.293

1.806.293

  

4.112.881

6.184.110

9.12.1 R.C. Gemeente Tilburg

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.934.218

2.617.881

Stortingen aan / of ontvangsten van participaties

 

-900.000

-1.600.000

Aandeel derden in participaties

 

-438.958

846.192

Rentevergoeding participaties

 

-

2.617

Kosten boekjaar

 

61.328

67.528

Saldo per 31 december

 

656.588

1.934.218

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Tilburg. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

9.12.2 R.C Gemeente Breda

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

693.599

668.982

Rentevergoeding participaties

 

-

6.206

Kosten boekjaar

 

-

18.411

Afwikkeling desinvestering LHF Breda

 

-693.599

-

Saldo per 31 december

 

-

693.599

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Breda. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

9.12.3 Hypothecaire lening BOM Vastgoed B.V.

In 2020 is het verloop als volgt:

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.750.000

1.850.000

Aflossingen

 

-100.000

-100.000

Saldo per 31 december

 

1.650.000

1.750.000

De hypothecaire lening bij de ING Bank NV heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 1 november 2026. Het rente percentage bedraagt 1,55% per jaar. De aflossingsverplichting bedraagt €100.000 per jaar.

Voor deze hypothecaire lening zijn de volgende zekerheden zijn gesteld:

 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

 • Positieve / negatieve hypotheekverklaring op kantoorpand gelegen aan de Goirleseweg 15 te Tilburg tot een bedrag van €2.000.000

9.12.4 Terugbetalingsverplichting BioConnection

De voorwaardelijke terugbetalingsverplichting BioConnection betreft een verplichting aan EZK, PNB en de Gemeente Oss voor een totaalbedrag van € 1.806.293. Genoemde partijen hebben aan de BOM geldleningen verstrekt waarmee via de BOM in BioConnection is geïnvesteerd. De totale investering bedroeg in 2006 zo'n € 6.800.000. 

BioConnection B.V. heeft op 30 december 2011 de lening inclusief rente als onderdeel van de investering terugbetaald. Hiermee is in 2012 aan twee partijen een deel van hun lening afgelost. De volledige voorwaardelijke terugbetalingsverplichting van € 1.806.293 aan de betreffende drie partijen:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 1.083.776

 • Provincie Noord-Brabant € 361.259

 • Gemeente Oss € 361.258

  

2020

2019

  

    

Saldo per 1 januari

 

1.806.293

2.500.001

Aflossing Lening

 

-

-693.708

Mutatie voorziening

 

-

-

Saldo per 31 december

 

1.806.293

1.806.293