ACTIVA

  

31-12-2021

 

31-12-2020

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(16)

    

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

464.146

 

365.804

 
   

464.146

 

365.804

      

Financiële vaste activa

(17)

    

Deelnemingen

 

-

 

1

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

51.070.528

 

32.702.563

 

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

 

2.845.515

 

3.101.443

 

Leningen u/g

 

750.000

 

750.000

 
   

54.666.043

 

36.554.007

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(18)

    

Handelsdebiteuren

 

5.770

 

7.714

 

Vorderingen op participanten

 

23.540

 

-

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

314.628

 

372.492

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

101.795

 

85.735

 
   

445.733

 

465.941

      

Liquide middelen

  

1.228.443

 

356.014

      

Totaal

  

56.804.366

 

37.741.766

PASSIVA

  

31-12-2021

 

31-12-2020

  

Eigen vermogen

     

Geplaatst kapitaal

(19)

733

 

733

 

Agioreserve

(20)

51.554.622

 

32.508.879

 

Algemene reserve

(21)

-619.061

 

143.675

 
   

50.936.294

 

32.653.287

      

Langlopende schulden

(22)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

     

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

2.031.014

 

2.286.943

 
   

2.031.014

 

2.286.943

      

Kortlopende schulden

(23)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

418.553

 

220.449

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

1.692.974

 

1.416.245

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

327.640

 

312.328

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

1.397.890

 

852.514

 
   

3.837.057

 

2.801.536

      

Totaal

  

56.804.366

 

37.741.766