Jaarverslag 2021

(2) Financiële vaste activa

Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V. betreft een deelneming in BOM Bedrijfslocaties. In de individuele jaarrekeningen over 2020 van Bedrijfslocaties is deze deelneming opgenomen voor 178.273, in het jaarverslag was deze opgenomen voor 69.772.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(3) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(4) Effecten

In 2021 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2021

(5) Liquide middelen

Ultimo 2021 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder
Jaarverslag 2021

(6) Groepsvermogen

Van de algemene reserve is een deel (€ 2.813.705) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap SOFB.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(7) Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2021

(8) Voorzieningen

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2021

(9) Langlopende schulden

De schuldpositie is fors toegenomen door de positieve participatie resultaten (verkoop aandelen). Door middel van de allonge regeling worden deze resultaten toegevoegd aan het fonds wat zichtbaar is in de langlopende schulden.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(10) Kortlopende schulden

In 2021 is het verloop als volgt:

Lees verder