2021

 

2020

 

     

Opbrengst verkoop participaties

94.074.386

 

1.716.076

 

Aanschafwaarde verkopen

-8.081.441

 

-10.151.081

 

Voorziening desinvesteringen

-1.060.903

 

5.937.235

 
  

84.932.042

 

-2.497.770

     

Dividendopbrengsten

2.691.128

 

2.147.970

 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

3.255.727

 

2.508.340

 
  

5.946.855

 

4.656.310

     

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa

    

behoren en van effecten

 

90.878.897

 

2.158.540

     

Dotatie voorzieningen participaties & leningen u/g

-13.599.178

 

-11.046.657

 

Vrijval voorzieningen participaties & leningen u/g

8.091.012

 

7.366.305

 

Vrijval voorziening garantstelling

-

 

-

 

Afwaardering lening

-

 

-

 

Mutatie effecten

31.594

 

249.175

 

Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren

-

 

577

 

Kosten groeifaciliteit

-18.750

 

-21.875

 
  

-5.495.322

 

-3.452.476

     

Dekking participatieresultaten

 

-86.423.702

 

-2.395.527

     

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

    

vaste activa behoren en van effecten

 

-91.919.024

 

-5.848.003

     

Rentebaten & lasten

 

1.269.347

 

-129.774

     

Uitkomst der financiële baten en lasten

 

229.220

 

-3.819.237

Dekking participatieresultaten
 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

Capital II

-8.466.553

-119.220

Energiefonds Brabant

-1.068.763

-375.406

Innovatiefonds Brabant

-60.544.434

-1.946.362

Life Sciences & Health Fund

-15.608.986

209.940

Spin-off Fonds Brabant

-30.750

-249.175

COL Brabant

-704.216

84.696

 

-86.423.702

-2.395.527

Toelichting dekking participatieresultaten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Deze bepaling geldt niet voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichting MSD in BOM Capital II B.V.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.