De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2021

2020

 

   

Huisvestingskosten

481.714

486.360

Marketing en communicatie

678.447

546.488

Kantoorkosten

27.026

47.856

Algemene kosten

3.323.309

2.936.519

Projectkosten

130.430

165.283

Dekking fondskosten

-4.002.915

-4.842.877

 

638.012

-660.372

De post dekking fondskosten dekt, naast de overige bedrijfskosten, ook de personeelskosten, de afschrijvingen, de rentebaten&-lasten en het aandeel in resultaat overige participaties. Hierin zit een positief valuta resultaat van 1,4 miljoen.

Dekking fondskosten
 

2021

2020

 

   

Biobased Brabant Fonds

-2.826

-49.502

Capital II

-135.707

-142.605

Energiefonds Brabant

-1.004.750

-933.335

Innovatiefonds Brabant

-2.564.357

-2.724.250

Life Sciences & Health Fund

467.678

-57.963

Spin-off Fonds Brabant

-78.936

-91.269

COL Brabant

-684.015

-843.955

 

-4.002.915

-4.842.877

Toelichting dekking fondskosten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van kosten voor het beheer, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar. Door USD koersresultaten in Innovatie Fonds Brabant (848K) en Life Sciences & Health Fund (553K) is er een positief effect op de dekking fondskosten. De stelselwijziging voor Fund 2 Fund participaties heeft een impact veroorzaakt op de vergelijkende cijfers van € -1.540.470 ten opzichte van de jaarrekening van 2020, zijnde de dotatie voorzieningen € -550.885 en
dekking participatieresultaten € -989.585 binnen Innovatiefonds Brabant.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.