Bij de BOM werken we in themateams aan de versnelling van vier maatschappelijke transities. In zo'n themateam werken onze kerncompetenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren nauw samen. Deze competenties zijn ondergebracht in zogeheten business teams.

De managers van de businessteams zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen op kerncompetentieniveau.

Het managementteam, dat bestaat uit managers van de businessteams en de manager Business Insights & Control, draagt samen met het directieteam zorg voor de operationele voortgang van de gehele BOM-organisatie. Het managementteam (MT) is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen op het niveau van de thema’s. Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de koers, de toekomststrategie en de beleidsmatige en financiële kaders. De directie legt hierover verantwoording af aan de rvc (raad van commissarissen) en de aandeelhouders. De rvc houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde. Zie voor meer informatie het hoofdstuk corporate governance.

Managementaanpak

Binnen de kaders van het meerjarenplan 2021-2024 stellen we - samen met beide opdrachtgevers – jaarlijks de ambities, doelstellingen en KPI’s vast. Tijdens het kalenderjaar monitoren we elk kwartaal de voortgang van de KPI’s en de materiële onderwerpen. Dat doen we zowel intern als extern met de rvc en onze opdrachtgevers. We beoordelen hoe de financiële en niet-financiële resultaten zich (kwantitatief en kwalitatief) ontwikkelen, of er aanvullende maatregelen nodig zijn en wat we kunnen leren. Op basis van die inzichten sturen we gedurende het kalenderjaar bij of bereiden we beleidsaanpassingen voor de toekomst voor.

In onze besturingsfilosofie dragen de businessteams een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op de verschillende materiële onderwerpen. Het MT kent een collectieve verantwoordelijkheid en speelt hierin een coördinerende rol.

Materiële onderwerpen

De BOM vindt het belangrijk om bij haar stakeholders te toetsen of we binnen onze strategie de juiste accenten leggen. Om die reden voeren we periodiek een materialiteitsanalyse uit, waarbij we onze stakeholders een aantal impactthema’s voorleggen. Hierbij gaat het niet alleen om de activiteiten van de BOM zelf, maar ook die van de bedrijven en partners waarmee we samenwerken.

De directie bepaalt de strategie en de interne prioriteiten. De periodieke dialoog met onze stakeholders dient ter validatie van onze strategie. De directie is actief betrokken geweest bij het vaststellen van de materiële onderwerpen. Alle materiële onderwerpen worden geëvalueerd. Waar nodig wordt de strategie of het beleid aangepast.

Bovenstaande figuur geeft inzicht in het relatieve belang dat zowel de stakeholders (extern) als de BOM (intern) hechten aan de materiële onderwerpen.

Bijlage 1 bevat een geïntegreerde tabel waarin de samenhang tussen de materiële onderwerpen en onze belangrijkste KPI’s wordt verduidelijkt.

Stakeholders

  

Onze stakeholders zijn alle partijen die een rol spelen in ons proces van waardecreatie of een belang hebben bij onze dienstverlening. Het bestuur, het management en de medewerkers van de BOM staan dagelijks in contact met deze stakeholders.

De tabel in bijlage 2 geeft inzicht in de vorm, doelstellingen en resultaten van de dialogen met onze belangrijkste stakeholdergroepen.