De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de  Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen in euro’s.

In verband met het voldoen aan wettelijke bepalingen is de resultatenrekening weergegeven volgens de categoriale indeling. Teneinde toch het vereiste inzicht te geven in de resultaatontwikkeling per activiteit is hieronder de resultatenrekening per activiteit weergegeven.

   

2021

 

2020

  

 

Financieringsactiviteiten

    
      
 

Resultaten bij vervreemding aandelenparticipaties

84.932.042

 

-2.497.770

 
 

Voorzieningen op participaties, leningen u/g en vorderingen

-5.526.916

 

-3.701.651

 
   

79.405.126

 

-6.199.421

      
 

Dividendopbrengsten

2.691.128

 

2.147.970

 
 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

3.255.727

 

2.508.340

 
   

5.946.855

 

4.656.310

      
 

Opbrengsten uit hoofde van participaties en leningen u/g

 

85.351.981

 

-1.543.111

      
 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

 

123.129

 

172.078

      
 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

85.475.110

 

-1.371.033

      
 

Apparaatskosten

    
 

Personeelskosten

-3.451.548

 

-3.011.048

 
 

Afschrijving op materiële vaste activa

-

 

-28.456

 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten

1.306.321

 

-93.111

 
 

Overige bedrijfskosten

-2.665.310

 

-2.416.385

 
      
 

Saldo bedrijfslasten

 

-4.810.537

 

-5.549.000

      
 

Dekking fondskosten

 

4.002.915

 

4.842.877

 

Dekking participatieresultaten

 

-86.423.702

 

-2.395.527

 

Mutaties effecten

 

31.594

 

249.175

      

A

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-1.724.620

 

-4.223.507

      

A

Bijzondere baten en lasten

 

-

 

-

      

A

Vennootschapsbelasting

 

-

 

311.140

      

A

Resultaat deelneming / participaties

 

91.842

 

-50.023

A

Aandeel in het resultaat van derden

 

796.895

 

1.382.348

      

A

Resultaat financieringsactiviteiten

 

-835.883

 

-2.580.042

   

2021

 

2020

  

 

Ontwikkelingsactiviteiten

    
      
 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

334.721

 

321.611

 
      
 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

334.721

 

321.611

      
 

Apparaatskosten

    
 

Personeelskosten

-4.007.250

 

-3.846.610

 
 

Afschrijving op materiële vaste activa

-

 

-

 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten

-6.609

 

-5.103

 
 

Overige bedrijfskosten

-4.085.205

 

-3.695.098

 
   

-8.099.064

 

-7.546.811

      
 

Doorberekening aan Staat der Nederlanden

    
 

en Provincie Noord-Brabant

 

7.764.343

 

7.225.200

      
 

Saldo bedrijfslasten

 

-334.721

 

-321.611

      

B

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

0

 

0

      

B

Bijzondere baten en lasten

 

-

 

-

      

B

Vennootschapsbelasting

 

-

 

-

      

B

Resultaat deelneming / participaties

 

-

 

-

B

Aandeel in het resultaat van derden

 

-

 

-

      

B

Resultaat ontwikkelingsactiviteiten

 

0

 

0

   

2021

 

2020

  

 

Overige activiteiten

    
      
 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

37.386

 

53.175

 
 

Opbrengsten uit verhuur onroerend goed

317.778

 

313.704

 
      
 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

355.164

 

366.879

      
 

Apparaatskosten

    
 

Personeelskosten

-2.080.863

 

-1.882.301

 
 

Afschrijving op materiële vaste activa

-280.405

 

-235.239

 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten

-30.365

 

-31.561

 
 

Overige bedrijfskosten

2.109.616

 

1.928.978

 
   

-282.017

 

-220.123

      
 

Doorberekening aan provincie Noord-Brabant

 

-

 

-

      
 

Saldo bedrijfslasten

 

-282.017

 

-220.123

      

C

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

73.147

 

146.756

      

C

Bijzondere baten en lasten

 

-

 

-

      

C

Vennootschapsbelasting

 

-

 

-

      

C

Resultaat deelneming / participaties

 

-

 

-

C

Aandeel in het resultaat van derden

 

-

 

-

      

C

Resultaat overige activiteiten

 

73.147

 

146.756

      
      
 

Totaal resultaat A+B+C

 

-762.736

 

-2.433.286

Recapitulatie geconsolideerde resultatenrekening over 2021:

 

A

B

C

 
 

Financierings

Ontwikkelings

Overige

 
 

activiteiten

activiteiten

activiteiten

Totaal

 

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-1.724.620

-

73.147

-1.651.473

Som der bedrijfsopbrengsten

-

-

-

-

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

Resultaat deelneming

91.842

-

-

91.842

Aandeel in het resultaat van derden

796.895

-

-

796.895

 

-835.883

-

73.147

-762.736

 

2021
(exclusief Allonge)

Allonge

2021
(Inclusief Allonge)

    
    

Bedrijfsopbrengsten

8.577.357

 

8.577.357

    

Lonen en salarissen

7.963.319

 

7.963.319

Sociale lasten

827.915

 

827.915

Pensioenlasten

748.399

 

748.399

Afschrijvingen op materiële vaste activa

280.405

 

280.405

Overige bedrijfskosten

4.640.923

 

4.640.923

Dekking fondskosten

-

-4.002.944

-4.002.944

Som der bedrijfslasten

14.460.961

4.002.944

10.458.017

    

Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

90.878.897

 

90.878.897

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

-5.497.288

-86.421.736

-91.919.024

Financiële baten en lasten

1.269.347

 

1.269.347

Uitkomst der financiële baten en lasten

86.650.956

-86.421.736

229.220

    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

80.767.352

-82.418.792

-1.651.473

    
    

Resultaat deelneming / participaties

91.842

 

91.842

Aandeel derden

796.895

 

796.895

    

Resultaat

81.656.089

-82.418.792

-762.736

*Conform overeenkomst worden de dekking fondskosten en participatieresultaten verrekend met de langlopende schuld postitie aan de Provincie

Dekking fondskosten

2021

2020

 

   

Biobased Brabant Fonds

-2.826

-49.502

Capital II

-135.707

-142.605

Energiefonds Brabant

-1.004.781

-933.335

Innovatiefonds Brabant

-2.564.357

-2.724.250

Life Sciences & Health Fund

467.678

-57.963

Spin-off Fonds Brabant

-78.936

-91.269

COL Brabant

-684.015

-843.955

 

-4.002.944

-4.842.877

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen
die tot de vaste activa behoren

31-12-2021

31-12-2020

 

   

Capital II

-8.466.523

-119.220

Energiefonds Brabant

-1.068.794

-375.406

Innovatiefonds Brabant

-60.542.347

-956.777

Life Sciences & Health Fund

-15.608.986

209.940

Spin-off Fonds Brabant

-30.750

-249.175

COL Brabant

-704.216

84.696

 

-86.421.736

-1.405.942

 

Activiteiten

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (BOM) verleent diensten aan andere vennootschappen binnen de groep onder meer door het uitlenen van werknemers alsmede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook en het financieren van derden. 

De kernactiviteiten van de BOM richten zich op drie competenties; 

 1. Ontwikkelen: Innovatie leidt tot nieuwe producten of de ontwikkeling van producten die duurzamer, concurrerender zijn of bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door samenwerking met elkaar, met kennisinstellingen en overheden kan het MKB sneller nieuwe innovaties naar de markt brengen. Wij brengen deze partijen samen.

 2. Investeren: Projects & Ventures als incubator en groeiversneller met meer dan 35 jaar ervaring helpt BOM ambitieuze Brabantse ondernemingen om toekomstbestendig te groeien. Met kennis en risicokapitaal richten we ons op start- en scale ups in de Brabantse topsectoren. BOM stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven realiseren we duurzame energieprojecten. We bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken.

 3. Internationaliseren: BOM brengt de kracht van Brabant onder de aandacht en helpt nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen van Brabant als vestigingsplaats optimaal te benutten. Met een centrale ligging in een van de grootste markten ter wereld, een toeleveringsindustrie en een kenniseconomie van wereldklasse, is Brabant een aantrekkelijke locatie voor veel buitenlandse bedrijven.

Daarnaast wordt nog een investeringsfonds op het gebied van revitaliseringsprojecten van bestaande bedrijfslocaties uitbeheerd. Vanuit BOM COL zijn er Corona overbruggingsleningen verstrekt.

Vestigingsadres

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. is gevestigd aan de GoirleseWeg 15, 5026 PB te Tilburg.

Groepsverhoudingen

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. te Tilburg staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Hiervan is onderstaand een overzicht opgenomen:

 

Statutaire
zetel

Aandeel in
geplaatst kapitaal

Geconsolideerde vennootschappen:

  

BOM Bedrijfslocaties B.V.

Tilburg

100%

BOM Vastgoed B.V.

Tilburg

100%

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

Tilburg

50,1%

BOM Capital I B.V.

Tilburg

50,1%

BOM Capital II B.V.

Tilburg

100%

Innovatiefonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

Energiefonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

Life Sciences & Health Fund B.V.

Tilburg

100%

Spin-off Fonds Brabant B.V.

Tilburg

100%

BOM COL Brabant B.V.

Tilburg

100%

 

Statutaire
zetel

Aandeel in
geplaatst kapitaal

Niet-geconsolideerde vennootschappen:

  

Bright Move B.V.

Eindhoven

33,3%

De deelneming in Bright Move B.V. is niet in de consolidatie betrokken. In verband met het ontbreken van overwegende zeggenschap en het niet kunnen uitoefenen van invloed van betekenis is de deelneming gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bright Move B.V. is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Brainport Development, Fontys, TU/Eindhoven en de BOM.

Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, tenzij de vennootschap gebruik maakt van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 407 lid 2a, danwel artikel 407 lid 1c, Titel 9 boek 2 BW. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van de groep.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

BOM waardeert haar investeringsportefeuille twee keer per jaar op basis van de ontwikkelingen bij de ondernemingen in portefeuille. De BOM gebruikt hiervoor een fair value model, hetgeen gebruikelijk is in de investeringsmarkt. Het fair value model hanteert als uitkomst de marktprijs (bij een recente investering, multiples of notatie aan beurs) of een waarde die wordt berekend door weging van het aanwezige potentieel in relatie tot de aanwezige risico’s (Netto Contante Waarde). 

Vergelijkende cijfers

De cijfers 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. Indien van toepassing wordt dit in de nadere toelichting op de betreffende post expliciet vermeld.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. De hieruit resulterende koersverschillen worden in de resultatenrekening verantwoord.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf geactiveerd. Terreinen, gebouwen en overige bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen voor zover van toepassing. Afschrijvingen geschieden lineair op basis van geschatte levensduur. Deze varieert van 2 tot 40 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

Participaties

Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft de BOM participaties in ondernemingen. De aandelenparticipaties worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. De vervolgwaardering betreft de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde zoals is toegestaan volgens RJ260.537a. Het dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren. De waardering tegen verkrijgingsprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot uitdrukking komen. Teneinde nader inzicht te geven in de actuele waarde, wordt in de de toelichting op de balans de fair market value vermeld. Afwaarderingen naar een lagere marktwaarde, of terugnames van een afwaardering in een voorgaande periode worden in de winst en verliesrekening verwerkt onder de post Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren.

Participaties worden niet aangegaan met als doel om zeggenschap te krijgen over de onderneming, maar met als doel om te vervreemden. Er is te allen tijde een exit strategie om dit te bereiken. Daarom classificeren de participaties niet als deelneming.  In uitzonderingsgevallen kunnen meerderheidsposities ontstaan, dit is altijd van tijdelijke aard. De betreffende participaties worden om deze redenen niet geconsolideerd.

BOM investeert niet alleen rechtstreeks in participaties maar investeert ook via investeringsfondsen in ventures. Dit zijn de Fund to Fund vennootschappen. Voor de boekhoudkundige verwerking en waardering van F2F is er in 2021 een stelselwijziging doorgevoerd, dit naar aanleiding van een verbeterde interpretatie van de regelgeving. De richtlijn (RJ 290.536 en RJ 290.537) geeft geen heldere uitleg over de exacte verwerking van fondsen. Er is een gewijzigde, en sterk vereenvoudigde, verwerking aangenomen: alle kasstromen vanuit het fonds worden gezien als dividend. Dit betekent dat alle bij BOM inkomende kasstromen vanuit F2F fondsen via de W&V lopen. Kasstromen aan het fonds worden gezien als kapitaalstorting, en worden toegevoegd aan de balanswaarde van het fonds. 

Leningen u/g

Uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten heeft BOM leningen verstrekt. De leningen betreffen zowel leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen waarin niet wordt geparticipeerd. De leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde zoals is toegestaan volgens RJ290.537a. De leningen betreffen verleende kredieten met een overwegend achtergesteld karakter. Voor de in de leningsvoorwaarden opgenomen financiële derivaten (embedded derivaten) maakt de vennootschap gebruik van RJ290.831. Het derivaat kan niet afzonderlijk gewaardeerd worden maar wordt meegenomen in het basisinstrument.  

Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa

De BOM beoordeelt op elke balansdatum of een financieel vast actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan na het eerste jaar volgend op de initiële investering. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen , de omvang van het verlies bepaald en in de winst-en verliesrekening verwerkt. Bij aandelenparticipaties gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financieel actief en de best mogelijke schatting van de fair market value. Een voorheen opgenomen waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien het wegnemen van de indicatie van een bijzondere waardevermindering objectief en structureel is.

De nominale waarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid. Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de waardevermindering  verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waarde vermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en verliesrekening verantwoord.

Bepaling Fair Market Value

Voor de bepaling van de marktwaarde, de Fair Market Value, worden de Valuation Guidlines for Private Equity and Venture Capital als richtlijn gehanteerd. De BOM hanteert hier bij voorkeur de methode price of recent investment. Als dit niet mogelijk blijkt wordt de multiple method of discounted cashflow method gehanteerd. De participaties van Renewable Energy worden op basis van DCF gewaardeerd. De belangrijkste aannames en schattingen zijn als volgt:

 1. Bij de price of recent investment zijn dit de mogelijke wijzigingen die in de periode tussen het moment van waarderen en de transactie hebben plaatsgevonden

 2. Bij de multiple method is dit de toepasbaarheid en redelijkheid van de multiple. Dit hangt onder meer af van de grootte, het risicoprofiel en de winstverwachting van de onderneming waarvan de multiple wordt gehanteerd

 3. Bij de discounted cash flow method zijn dit de schatting van de toekomstige kasstromen en de gehanteerde disconteringsvoet.

De eerste 3 jaar van waardering wordt de fair market value gelijk verondersteld aan de kostprijs (price of recent investment bij transactie) tenzij er indicaties zijn voor een bijzondere waardevermindering die waardering op kostprijs niet rechtvaardigen.

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden, voor zover niet vallend onder artikel 407 lid 1c Titel 9 Boek 2 BW, gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen uit hoofde van projecten in opdracht van derden bestaan uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, ontvangen (subsidie)bijdragen en, indien van toepassing, verwerkte verliezen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Groep. De gestalde gelden bij de provincie zijn hierin ook opgenomen. Deze gelden zijn direct opvraagbaar en worden als integraal onderdeel van de liquide middelen gemanaged. De gelden worden behandeld zoals ook de tegoeden bij de bank behandeld worden en daardoor is het kredietrisico vergelijkbaar als het kredietrisico bij de bank. De BOM wenst deze gelden als onderdeel van de liquide middelen te beschouwen, omdat hiermee een beter inzicht wordt gegeven van de liquiditeiten (art. 2:362 lid 4 BW).

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om aan de verplichtingen te voldoen, tenzij anders vermeld.

Pensioen

De vennootschap is aangesloten bij Pensioenfonds Allianz. De pensioenregeling betreft een zogenaamde toegezegde bijdrage pensioenregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's voor loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
De dekkingsgraad van het Allianz pensioenfonds was per Dec 2021 121,7% (dec 2020: 107,8%). In de uitvoeringsovereenkomst is vastgesteld dat in geval van een dekkingstekort of reservetekort bij het pensioenfonds de kostendekkende premie kan worden verhoogd. De werkgever heeft alleen de verplichting om in de toekomst deze hogere premie te betalen.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten uit hoofde van participaties en leningen u/g

Onder deze post zijn opgenomen: resultaten bij vervreemding van aandelenparticipaties, voorzieningen op participaties leningen u/g en vorderingen, dividendopbrengsten en rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g. Deze resultaten zijn inclusief eventuele effecten als gevolg van valutarisico.

Kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben en worden, binnen overeengekomen maxima, gedeeltelijk vergoed door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Brabant (PNB).

Lonen en salarissen

Onder lonen en salarissen wordt verstaan de over het jaar betaalde c.q. verschuldigde salarissen, vakantiegeld, sociale lasten en pensioenpremies.

Dekking fondskosten en participatieresultaten

Voor de geldleningen, welke zijn verstrekt door de provincie Noord-Brabant, gelden de volgende bepalingen ten aanzien van de verwerking van fondskosten en participatieresultaten:

 • Indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties, afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen en kosten voor het beheer, dan zal dat verlies afgeschreven worden op het bedrag van de geldlening en als bate verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

 • Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de volgende entiteiten:

 • Energiefonds Brabant

 • Innovatiefonds Brabant

 • Cleantechfonds Brabant

 • BOM Capital II

 • Life Sciences & Health Fund

 • Spin-Off Fonds Brabant

Voor het Life Sciences & Health Fund en Spin-Off Fonds Brabant zijn aanvullende afspraken gemaakt als gevolg van specifieke fondsafspraken verband houdende met de resterende looptijd van de fondsen. Voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichtingen MSD in BOM Capital II B.V. zijn deze bepalingen niet van toepassing.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan BOM Capital I B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 20.000.000. Deze lening is bestemd voor het nemen en aanhouden van een indirect strategisch aandelenbelang in Smart Photonics Holding B.V.

BOM Capital I B.V. is aan de Staat over de Lening als vergoeding verschuldigd het bedrag van de lening, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerd verlies.

Vennootschapsbelasting

Belastingen over de winst worden bepaald op basis van het resultaat, rekening houdend met fiscale faciliteiten. BOM Holding vormt sinds 1 januari 2016 samen met haar 100% dochtermaatschappijen, Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., BOM Capital II B.V., BOM Vastgoed B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V., Spin-Off Fonds Brabant B.V. en Biobased Brabant Fonds B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond daarvan is de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

BOM Holding B.V. houdt 50,1% van de aandelen van BOM Capital I B.V. BOM Capital I B.V. houdt 100% van de aandelen van Life Sciences & Health Fund B.V. Op grond hiervan vormen BOM Capital I B.V. en Life Sciences & Health Fund B.V. sinds 1 januari 2016 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Deze fiscale eenheid is over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2020: € 0).

BOM Holding B.V. houdt 50,1% van de aandelen in BOM Business Development & Foreign Investments B.V. op grond waarvan deze vennootschap zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Deze vennootschap is over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2020: € 0)

BOM Holding B.V. is over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd (2020: € 0).

Aandeel in het resultaat van derden

Het aandeel in het resultaat van derden betreft het aandeel in het resultaat van EZK in BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V. EZK houdt in beide ondernemingen een minderheidsbelang van 49,9%.