Met dit jaarverslag legt de BOM verantwoording af over haar activiteiten en prestaties in 2021. Onze economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over dit jaarverslag of onze activiteiten en prestaties, neem dan vooral contact met ons op via info@bom.nl

Rapportagegrondslagen en reikwijdte

Onze rapportagecriteria zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI Standards). Dit zijn wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor de opstelling van (maatschappelijke) jaarverslagen. In de zogenoemde GRI SRS Content Index in bijlage 7 zetten we uiteen hoe wij de General Disclosure-vereisten van de GRI in ons jaarverslag verwerken. Dit behoort niet tot de scope van de controlewerkzaamheden van Mazars Accountants N.V.

Voor de materiële onderwerpen hebben we definities en bijbehorende KPI’s vastgesteld (zie ook de tabel in bijlage 1). De meetmethoden voor de KPI’s zijn vergelijkbaar met de verslaglegging over het jaar 2020.

Impact

Zoals vastgelegd in ons meerjarenplan 2021-2024 willen we meer en beter inzicht verschaffen in onze toegevoegde waarde voor Brabant en Nederland. Samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) in Nederland streven we naar uniforme rapportagecriteria voor maatschappelijke en economische impact. Ook stond 2021 in het teken van de uitwerking en verdere implementatie van het door BOM ontwikkelde waardecreatiemodel.

Scope van dit jaarverslag

De informatie in dit jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op BOM Holding en haar groepsmaatschappijen en beslaat het gehele kalenderjaar 2021. Acquisities worden in de gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en desinvesteringen worden meegenomen tot op datum van desinvestering tenzij anders vermeld.

Controle

Binnen de BOM is het team Finance & Control verantwoordelijk voor de verzameling en validatie van de gerapporteerde financiële gegevens, die door een extern accountant worden gecontroleerd. Voor enkele materiële aspecten zijn we afhankelijk van informatie van partners, daarom zijn we niet in staat om de juistheid en volledigheid van alle data volledig te waarborgen. Voor de onderwerpen ‘maatschappelijke impact’ en ‘werkgelegenheid’ rapporteren we gegevens van onze klanten. De maatschappelijke resultaten worden niet meegenomen in de vaststelling van de beloning van directie en management.