31-12-2021

31-12-2020

  

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

   

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

247.692.589

178.589.474

Overige schulden

 

3.746.329

4.112.881

Stand per 31 december

 

251.438.918

182.702.354

De schuldpositie is fors toegenomen door de positieve participatie resultaten (verkoop aandelen). Door middel van de allonge regeling worden deze resultaten toegevoegd aan het fonds wat zichtbaar is in de langlopende schulden.

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen
  

31-12-2021

31-12-2020

  

    

Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

 

1.281.015

1.536.943

Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

 

-

8.379.062

Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

 

2.000.000

2.000.000

Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences &
Health Fund: bovennominaal leningdeel

 

21.191.209

5.114.545

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

 

39.600.046

59.500.000

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant: boven-
nominaal leningdeel

 

76.767.005

18.786.928

Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

 

30.092.185

29.028.172

Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

 

17.803.320

9.472.474

Lening EZK inzake Smart Photonics

 

20.000.000

10.000.000

Lening EZK Inzake COL Brabant

 

36.957.808

32.771.349

Stand per 31 december

 

247.692.589

178.589.474

9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

1.536.943

1.379.438

Aflossingen

-237.337

-30.000

Dekking fondskosten

-78.936

-91.269

Dekking participatieresultaten

30.750

249.175

Rente

29.596

29.599

Stand per 31 december

1.281.015

1.536.943

De BOM heeft van de provincie Noord-Brabant een variabele lening ontvangen ten behoeve van de investeringen van het Spin-off Fonds Brabant B.V. (SOFB). De lening wordt onder dezelfde condities doorgeleend aan SOFB en is verantwoord onder de financiële vaste activa (leningen u/g). De rente wordt bij de hoofdsom bijgeschreven. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in SOFB.

Op de lening van de provincie worden dekkingen fondskosten en participatieresultaten in mindering gebracht overeenkomstig de leenovereenkomst, zoals toegelicht in de grondslagen voor de resultaatbepaling.

Indien SOFB niet in staat is de lening af te lossen, hoeft de BOM hetzelfde gedeelte van de lening ook niet af te lossen aan provincie Noord-Brabant. De overeenkomst is van kracht tot het moment dat fondsen en spin-offs alle verplichtingen jegens SOFB hebben voldaan, dan wel tot het moment dat de BOM geen aandelenbelangen in fondsen en spin-offs meer houdt.

Medio 2018 heeft een uitgebreide evaluatie over het fonds plaatsgevonden. Op 19 maart 2019 is bevestigd dat de lening aan SOFB verlengd is tot 31 december 2020. Na de verlenging van de looptijd van het fonds wordt thans actief gestuurd om exits te realiseren. Hoewel er actief gestuurd wordt op een exit van de aanwezige belangen is de verwachting dat een deel pas in 2021 zal plaatsvinden en dat een aantal exit-afspraken nog tot 2023 doorloopt. Een hernieuwde aanvraag tot verlenging is in behandeling.

9.2 Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

8.379.062

8.428.564

Aflossingen

-8.379.062

-

Dekking fondskosten

-

-49.502

Dekking participatieresultaten

-

-

Stand per 31 december

-

8.379.062

BOM Capital II B.V. heeft van de provincie Noord-Brabant een lening ontvangen ten behoeve van het Biobased Brabant Fonds B.V. (BBF). De lening is onder dezelfde condities doorgeleend aan BBF. Er is geen rente verschuldigd. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in BBF. De lening is in 2021 geheel afgelost. 

9.3 Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

-

-

Stand per 31 december

2.000.000

2.000.000

Life Sciences & Health Fund B.V. (LS&HF) heeft van de provincie Noord-Brabant een lening ontvangen. Er is geen rente verschuldigd. In 2016 is de opdracht van LS&HF in overleg met de provincie en EZK aangepast. LS&HF zal opbrengsten vanaf 1 januari 2016 niet meer opnieuw aanwenden voor participaties.

Aflossing vindt plaats vanaf 31 december 2018 indien en voor zover LS&HF opbrengsten heeft ontvangen uit participaties en leningen na aftrek van de gerealiseerde en nog te realiseren fondskosten. De geldlening moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn terugbetaald.

9.4 Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

2.000.000

2.000.000

Mutaties boekjaar

-

-

Stand per 31 december

2.000.000

2.000.000

Voor een toelichting op de lening wordt verwezen naar 9.3.

9.5 Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel
 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

5.114.545

5.382.448

Dekking fondskosten

467.678

-57.963

Dekking participatieresultaten

15.608.986

-209.940

Stand per 31 december

21.191.209

5.114.545

Op de bestaande leningovereenkomsten die overeengekomen zijn met betrekking tot het Life Sciences & Health Fund is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreden dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”. Het boven-nominale leningdeel komt pro-rata toe aan de leningverstrekkers. In 2021 zien we we een aanzienlijke toename veroorzaakt door de verkoop van aandelen.

9.6 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

59.500.000

43.000.000

Verstrekkingen

6.600.046

16.500.000

Aflossingen

-26.500.000

-

Stand per 31 december

39.600.046

59.500.000

De provincie Noord-Brabant heeft aan Innovatiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 135.000.000 (deze beschikbaar gestelde lening is met 10.000.000 verhoogd ten opzichte van
2020 in verband met de integratie van Biobased in het Innovatiefonds). De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Innovatiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Innovatiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.
Ter regulering van de liquide middelen is er in 2021 € 26.500.000 overgeschreven aan de provincie. De provincie heeft dit aangemerkt als aflossing op de geldlening. Dit betekent dat er nog € 95.400.000,- opgenomen mag worden (bevestigd per brief op 22 oktober 2021)

Tot meerdere zekerheid draagt het Innovatiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Innovatiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Innovatiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Innovatiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Innovatiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Innovatiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

9.7 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant – boven-nominaal leningdeel

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

18.786.928

19.564.816

Dekking fondskosten

-2.564.357

-2.724.250

Dekking participatieresultaten

60.544.434

1.946.362

Stand per 31 december

76.767.005

18.786.928

Op de bestaande leningovereenkomst die overeen gekomen is, is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreven dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”. In 2021 zien we een aanzienlijke toename veroorzaakt door de verkoop van aandelen. De stelselwijziging voor Fund 2 Fund participaties heeft een impact veroorzaakt op de vergelijkende cijfers van € 2.134.803 ten opzichte van de jaarrekening van 2020, zijnde de beginstand per 1 januari € 1.145.218 en dekking participatieresultaten € 989.585.

9.8 Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

29.028.172

24.086.101

Verstrekkingen

1.000.000

5.500.000

Dekking fondskosten

-1.004.750

-933.335

Dekking participatieresultaten

1.068.763

375.406

Stand per 31 december

30.092.185

29.028.172

De provincie Noord-Brabant heeft aan Energiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 60.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Energiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Energiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Energiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Energiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Energiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Energiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Energiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Energiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

9.9 Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

9.472.474

5.995.859

Verstrekkingen

-

3.500.000

Dekking fondskosten

-135.707

-142.605

Dekking participatieresultaten

8.466.553

119.220

Stand per 31 december

17.803.320

9.472.474

De provincie Noord-Brabant heeft aan het Cleantechfonds (BOM Capital II BV) een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 12.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen met betrekking tot het Cleantechfonds zoals uiteengezet in het Business Plan. De lening heeft een looptijd van maximaal 9 jaar. De looptijd vangt aan op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2023. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag wordt geen rente berekend. BOM Capital II BV betaalt uiterlijk op 31 december 2023 aan de provincie ter aflossing van de lening het nominale fondsvermogen te vermeerderen met het eventueel op de projecten gerealiseerde rendement.

Indien BOM Capital II BV op enig moment gedurende de looptijd van de lening meer dan € 600.000 ten behoeve van het Cleantechfonds in welke vorm dan ook aanhoudt, dan dient het gedeelte van de liquiditeit dat uitstijgt boven de € 600.000 per ommegaande terugbetaald te worden aan de provincie. Het door BOM Capital II BV teruggestorte bedrag blijft beschikbaar voor verstrekking tot het overeengekomen maximale bedrag van de lening. Terugstorting vindt niet plaats indien en voor zover BOM Capital II BV gemotiveerd aan de provincie heeft bericht dat de desbetreffende middelen binnen maximaal 3 maanden vanaf het moment dat er meer dan € 600.000 aan liquiditeiten ten behoeve van het Cleantechfonds wordt aangehouden, zullen worden aangewend voor het verstrekken van financiering aan derden.

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen van BOM Capital II BV jegens de provincie draagt BOM Capital II BV op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van pandrechten of andere zekerheidsrechten op één of meer vermogensbestanddelen van BOM Capital II BV waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die BOM Capital II heeft verworven door het verstrekken van financiering.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal BOM Capital II, zonder voorafgaande toestemming van de Provincie:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan BOM Capital II BV;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

9.10 Lening EZK inzake Smart Photonics

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

10.000.000

-

Verstrekkingen

10.000.000

10.000.000

Stand per 31 december

20.000.000

10.000.000

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan BOM Capital I B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 20.000.000. Deze lening is bestemd voor het nemen en aanhouden van een indirect strategisch aandelenbelang in Smart Photonics Holding B.V. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. De leningsovereenkomst is op 29 mei 2020 in werking getreden en eindigt bij overdracht van het belang op verzoek van de Staat of door eenzijdige opzegging van de overeenkomst door BOM Capital I B.V. met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalenderjaar. BOM Capital I B.V. is aan de Staat over de Lening als vergoeding verschuldigd het bedrag van de lening, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerd verlies.

9.11 Lening EZK inzake BOM COL Brabant

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

32.771.349

-

Verstrekkingen

8.666.259

33.700.000

Aflossing

-4.500.000

-

Dekking fondskosten

-684.015

-843.955

Dekking participatieresultaten

704.216

-84.696

Stand per 31 december

36.957.808

32.771.349

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan BOM COL Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 33.700.000. Deze lening is bestemd voor het verstrekken van overbruggingsleningen aan ondernemingen die getroffen zijn door de Covid-19-uitbraak. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. De leningsovereenkomst is op 29 april 2020 in werking getreden en eindigt uiterlijk 31 december 2026. BOM COL Brabant B.V. is aan de Staat over de Lening als vergoeding verschuldigd het bedrag van de lening, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerd verlies en kosten.

9.12 Overige schulden
  

31-12-2021

31-12-2020

  

    

RC Gemeente Tilburg

 

390.035

656.588

Hypothecaire lening

 

1.550.000

1.650.000

Terugbetalingsverplichting iz participaties

 

1.806.293

1.806.293

Stand per 31 december

 

3.746.329

4.112.881

9.12.1 R.C. Gemeente Tilburg

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

656.588

1.934.218

Stortingen aan / of ontvangsten van participaties

-

-900.000

Aandeel derden in participaties

-266.553

-438.958

Kosten boekjaar

-

61.328

Stand per 31 december

390.035

656.588

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Tilburg. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

9.12.2 R.C Gemeente Breda

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

-

693.599

Rentevergoeding participaties

-

-

Kosten boekjaar

-

-

Afwikkeling desinvestering LHF Breda

-

-693.599

Stand per 31 december

-

-

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Breda. Over de rekening-courantpositie wordt geen rente berekend. In 2020 is dit project fonds afgewikkeld en daarmee ook de rekeningcourantpositie.

9.12.3 Hypothecaire lening BOM Vastgoed B.V.

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

1.650.000

1.750.000

Aflossingen

-100.000

-100.000

Stand per 31 december

1.550.000

1.650.000

De hypothecaire lening bij de ING Bank NV heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 1 november 2026. Het rente percentage bedraagt 1,55% per jaar. De aflossingsverplichting bedraagt €100.000 per jaar.

Voor deze hypothecaire lening zijn de volgende zekerheden zijn gesteld:

 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

 • Positieve / negatieve hypotheekverklaring op kantoorpand gelegen aan de Goirleseweg 15 te Tilburg tot een bedrag van €2.000.000

9.12.4 Terugbetalingsverplichting BioConnection

De voorwaardelijke terugbetalingsverplichting BioConnection betreft een verplichting aan EZK, PNB en de Gemeente Oss voor een totaalbedrag van € 1.806.293. Genoemde partijen hebben aan de BOM geldleningen verstrekt waarmee via de BOM in BioConnection is geïnvesteerd. De totale investering bedroeg in 2006 zo'n € 6.800.000. 

BioConnection B.V. heeft op 30 december 2011 de lening inclusief rente als onderdeel van de investering terugbetaald. Hiermee is in 2012 aan twee partijen een deel van hun lening afgelost. De thans volledige voorwaardelijke terugbetalingsverplichting van € 1.806.293 aan de betreffende drie partijen:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 1.083.776

 • Provincie Noord-Brabant € 361.259

 • Gemeente Oss € 361.258

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

1.806.293

1.806.293

Aflossing Lening

-

-

Mutatie voorziening

-

-

Stand per 31 december

1.806.293

1.806.293