31-12-2021

31-12-2020

 

   

Handelsdebiteuren

5.770

7.714

Belastingen en premies sociale verzekeringen

23.540

-

Rekening-courant groepsmaatschappijen

314.628

372.492

Overige vorderingen en overlopende activa

101.795

85.735

 

445.733

465.941

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

-

10.492

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

-

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

21.954

44.498

RC BOM Capital I B.V.

-

37.515

RC BOM Capital II B.V.

-

-

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

-

-

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

-

19.712

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

-

810

RC Energiefonds Brabant B.V.

-

-

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

192.091

-

RC COL Brabant B.V.

100.583

259.464

 

314.628

372.492

Tussen de groepsmaatschappijen zijn geen afspraken gemaakt over zekerheden, aflossingen en/of rentevergoedingen.

Eigen vermogen

 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

Geplaatst kapitaal

733

733

Agioreserve

51.554.622

32.508.879

Algemene reserve

-619.061

143.675

 

50.936.294

32.653.287