2021 was voor de BOM het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2021-2024 dat in 2020 door de aandeelhouders werd goedgekeurd. Sindsdien is er nogal wat veranderd. De missie van de BOM – het duurzaam versterken van de Brabantse economie – blijft fier overeind, maar de omstandigheden waarin de BOM opereert zijn wezenlijk anders. De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten in de maatschappij en de economie. Ook kreeg de BOM in 2021 te maken met bezuinigingsplannen van de provincie Noord-Brabant, waardoor de organisatie nog slimmer moet opereren om gelijkblijvende impact te realiseren. Voor de raad van commissarissen is dit een punt van zorg.

Het rapport van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) 'Samen de lat hoog leggen' had daarmee afgelopen jaar een extra betekenis. De AWTI ziet de regio als bakermat voor vernieuwing en innovatie. Met behulp van regionale factoren – kapitaal, kennis, infrastructuur, faciliteiten, regels, netwerken en markt – ontwikkelen partijen initiatieven die bijdragen aan de innovatie- en concurrentiekracht van het ecosysteem. Regionale ecosystemen floreren daar waar partijen elke dag samen werken aan onderzoek en innovatie. In onze ogen is dit een aanmoediging richting onze aandeelhouders om de positie van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, en de BOM in het bijzonder, blijvend te versterken.

Meer samenwerking, meer impact

De keuze van de BOM om haar competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren gericht in te zetten op de transities in energie, agrofood, gezondheidszorg en de toepassing van sleuteltechnologieën sluit goed aan op de economische agenda van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het vergemakkelijkt ook de samenwerking met de Brabantse partners REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Development, AgriFood Capital en de landelijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Mede dankzij deze samenwerking heeft de BOM haar KPI’s in 2021 over het algemeen ruimschoots gehaald. Op het terrein van biomaterialen, digitalisering en artificial intelligence werden landelijke programma’s ontwikkeld. Qua investeren groeide de portefeuille niet alleen harder dan ooit, ook was het aantal exits ongekend hoog. Dit is exemplarisch voor de professionaliteit en de hoge kwaliteit van de investeringen die de BOM over de laatste tien jaar heeft opgebouwd. Het aantal internationale ‘landingen’ leverde – ondanks corona -– een record op.

Impact journey

Door de ingezette ‘impact journey’ wordt de inzichtelijkheid van de maatschappelijke bijdrage van de BOM steeds groter. Het datagedreven Venture Building programma dat speciaal is geënt op het succesvol doorontwikkelen van startups naar scale-ups begint, in nauwe samenwerking met Braventure, Gritd en landelijke partijen, steeds meer vorm te krijgen. De ondernemer blijft daarbij de belangrijkste doelgroep. Het creëren van de juiste randvoorwaarden om innovatie en ondernemerschap te laten floreren, gericht op de grote maatschappelijke opgaven, is de basis van het toekomstig verdienvermogen van Brabant.

Doorontwikkeling van de BOM

Hoewel externe relevantie voorop staat, verdient ook de doorontwikkeling van de eigen organisatie aandacht. Het kantoor is van een werkplek veranderd in een ontmoetingsplek. Digitaal vergaderen verhoogt de efficiëntie, maar verstoort de sociale cohesie. De sociale impact voor medewerkers zal de komende jaren een blijvend aandachtspunt zijn, naast uitdagingen op het gebied van cyber security, talentbehoud- en ontwikkeling en een gebalanceerde werkdruk.

De raad wil de medewerkers van de BOM danken voor wederom een succesvol jaar. De BOM wil met lef pionieren en dicht bij ondernemers staan. Ondanks de uitdagingen laten de resultaten zien dat deze missie voor 2021 goed is geslaagd.

Advies aan de aandeelhouders

De raad hecht aan een transparante en eenduidige governance structuur en ziet in dat kader toe op naleving van de Corporate Governance Code 2016. De raad heeft ten aanzien hiervan over 2021 geen materiele tekortkomingen geconstateerd. De raad adviseert de aandeelhouders om de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting op de algemene vergadering voor aandeelhouders vast te stellen.

Tilburg, 16 juni 2022

De raad van commissarissen van BOM Holding B.V.

Victor van der Chijs | President-Commissaris
Ellen de Brabander
Nancy Mac Gillavry
Esther Raats-Coster
Ronald Slaats