ACTIVA

  

31-12-2021

 

31-12-2020

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(1)

    

Bedrijfsterreinen

 

551.765

 

551.765

 

Bedrijfsgebouwen

 

3.170.517

 

3.330.190

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

631.474

 

564.612

 
   

4.353.755

 

4.446.567

      

Financiële vaste activa

(2)

    

Deelnemingen

 

6.000

 

184.274

 

Overige effecten

 

205.201.140

 

181.852.736

 

Overige vorderingen

 

27.813.188

 

-

 
   

233.020.328

 

182.037.010

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(3)

    

Handelsdebiteuren

 

724.490

 

653.845

 

Vorderingen op participanten

 

115.000

 

228.495

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

128.902

 

105.362

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

17.084.253

 

1.544.985

 
   

18.052.645

 

2.532.687

      

Effecten

(4)

 

243.273

 

419.016

      

Liquide middelen

(5)

 

90.250.998

 

48.185.139

      

Totaal

  

345.921.000

 

237.620.419

PASSIVA

  

31-12-2021

 

31-12-2020

  

Groepsvermogen

     

Eigen vermogen

(6)

50.936.294

 

32.653.287

 

Aandeel derden

(7)

38.328.509

 

17.167.668

 
   

89.264.803

 

49.820.956

      
      

Langlopende schulden

(9)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

247.692.589

 

178.589.474

 

Overige schulden

 

3.746.329

 

4.112.881

 
   

251.438.918

 

182.702.354

      

Kortlopende schulden

(10)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

915.281

 

583.487

 

Schulden aan participanten

 

1.821.976

 

1.897.267

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

327.640

 

312.328

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.152.383

 

2.304.027

 
   

5.217.279

 

5.097.109

      

Totaal

  

345.921.000

 

237.620.419