Overige schulden en overlopende passiva
 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

915.281

583.487

Schulden aan participanten

1.821.976

1.897.267

Belastingen en premies sociale verzekeringen

327.640

312.328

Overige schulden en overlopende passiva

2.152.383

2.304.027

 

5.217.279

5.097.109

10.1 Schulden aan participanten
  

31-12-2021

31-12-2020

  

    

Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

 

289.540

375.739

Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant

 

1.532.436

1.416.525

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten

 

-

105.003

  

1.821.976

1.897.267

10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

375.739

284.931

Toegekende subsidiebijdrage

1.150.000

1.100.000

Mutatie subsidieverplichting

-1.130.255

-994.057

Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren

-105.944

-15.135

Stand per 31 december

289.540

375.739

10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

1.416.525

927.420

Toegekende subsidiebijdrage

6.750.000

6.895.250

Mutatie subsidieverplichting

-6.634.088

-6.231.145

Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren

-

-175.000

Stand per 31 december

1.532.436

1.416.525

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De specificatie van de saldi in 2021 is als volgt:

 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

Omzetbelasting

-

47.857

Loonheffing

327.640

264.471

Stand per 31 december

327.640

312.328