In het eerste uitvoeringsjaar van het meerjarenplan 2021-2024 hebben we vrijwel al onze doelstellingen ruimschoots gehaald.

Ontwikkelen: Innovatieprojecten trekken meer deelnemers

In 2021 trokken wij met ontwikkelprojecten zoals Smart BioMaterials Consortium en AgroBots in totaal ruim drie keer zoveel deelnemers dan verwacht. Dat komt vooral omdat bijeenkomsten vanwege de pandemie online werden aangeboden, waardoor de drempel voor deelname lager was. Daarnaast ondersteunden we vanuit ons Venture Building programma een recordaantal bedrijven bij de voorbereiding op bijvoorbeeld een financieringsronde of een marktlancering.

KPI

Prestatie 2021

Doel 2021

Deelnemers ontwikkelprojecten

165

50

Deelnemers groeiversnellingsprogramma’s (IRP, MRP, CRP, BIPF) *

64

35

Venture Building-aanpak krijgt ook landelijk vervolg

In 2021 is Venture Building uitgegroeid tot dé Brabantse strategie om de groei van startups te versnellen. Een belangrijke ontwikkeling in de Brainport regio is de oprichting in 2021 van The Gate, waarvan de BOM één van de founding partners is. The Gate biedt één serviceloket om starters effectief te kunnen laten doorgroeien. Een ander hoogtepunt was de betrokkenheid van de BOM bij de opening van B’WISE Incubator in februari 2022, waarmee ook West-Brabant over een fysieke hotspot voor regionale startups beschikt.

Inmiddels zijn ook de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland aangesloten bij het Venture Building programma. Door landelijk samen te werken krijgen we meer data waardoor we startups nog gerichter kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Investeren: Meer ruimte voor investeringen in de risicovolle vroege fase

Door de lage rente en de groeiende hoeveelheid kapitaal dat wereldwijd rendement zoekt, komt er ook in Brabant steeds meer financiering voor startups beschikbaar. Voor bedrijven in de risicovolle vroege fase blijft het echter lastig om financiering aan te trekken. Daarom creëren we nog meer ruimte voor investeringen in deze fase. Dankzij de succesvolle ontwikkeling van enkele portfoliobedrijven die we in 2021 met een goed rendement konden verkopen, hebben we hiervoor de komende jaren extra middelen beschikbaar.

In 2021 realiseerden we 65 nieuwe en vervolginvesteringen, waaronder 21 COL-leningen. Mede dankzij onze succesvolle samenwerking met co-investeerders zoals Invest-NL viel het additioneel aangetrokken geïnvesteerd vermogen aanzienlijk hoger uit dan onze doelstelling (5 t.o.v. 3 euro per 1 euro geïnvesteerd). Daarnaast investeerde BOM € 5,5 miljoen in duurzame energieprojecten.

KPI

Prestatie 2021

Doel 2021

Nieuwe en vervolginvesteringen

65

35

Geïnvesteerd vermogen inclusief co-investeringen in € miljoen

118

75

Multiplier

5

3

Exits

6

4

Participatieresultaat* in € miljoen

85

n.v.t.

  • * Betreft exit-resultaten en rente- en dividendopbrengsten.

Conclusies eindrapport COL
 Innovatief MKB, startups en scale-ups door de coronacrisis loodsen: dat was het doel van de Corona-Overbruggingslening (COL). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat trok hier vanaf april 2020 in diverse tranches in totaal € 300 miljoen voor uit. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de BOM, waren samen met Techleap.nl verantwoordelijk voor de uitvoering. Hieronder volgen de belangrijkste feiten uit het eindrapport voor Brabant.

COL in Brabant:

  • € 40,9 miljoen aan leningen verstrekt

  • 131 leningen toegekend

  • De meeste bedrijven (73%) vroegen een lening aan tussen EUR 50.000 en EUR 250.000

De corona-uitbraak, een pandemie van ongekende proporties, was een acute bedreiging voor bijna alle ondernemers. Veel van hen hebben we kunnen helpen met de diverse steunregelingen. Voor startups, scale-ups en innovatief MKB bood het overbruggingskrediet uitkomst. Bijna 1.000 bedrijven, allemaal met veel potentie omdat ze een rol spelen of gaan spelen bij bijvoorbeeld de energietransitie, digitalisering of verduurzaming, hebben we dankzij de COL voor Nederland kunnen behouden.

Stef Blok, voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat

Internationaliseren: Brabant trekt weer volop buitenlandse bedrijven

Het aantal gelande projecten in Brabant heeft zich volledig hersteld van de coronadip. In 2021 bevestigden 53 buitenlandse bedrijven hun plan om zich in Brabant te vestigen of hun bestaande aanwezigheid uit te breiden. Van de gelande projecten waren er 10 Brexit gerelateerd. Afgelopen jaar zijn de verdiepende studies op HTSM en ICT & Data Science gepubliceerd. Deze vormen de basis voor het aantrekken van innovatieve buitenlandse bedrijven die passen binnen de Brabantse ecosystemen. Daarnaast worden gevestigde buitenlandse bedrijven beter verbonden met de thema’s van de BOM en de kracht van Brabant. Op landelijk niveau werken BOM, NFIA en regionale partnerorganisaties binnen het Invest in Holland netwerk intensief samen aan een nieuwe strategie ‘van volume naar value’.

Op het gebied van handelsbevordering werden we door corona beperkt in het organiseren van buitenlandse missies. Alleen op Duitsland hebben wij enkele geslaagde missies kunnen uitvoeren. Andere missies zijn uitgesteld naar 2022 (Israël) of omgezet naar een virtueel event, waaronder een China Agrofood Road Show. In 2021 bezochten we gericht Brabantse bedrijven die internationaal actief (willen) zijn op de strategische markten. Deze activiteiten vallen onder het landelijke Trade Relations Programma van Trade & Innovate NL (TINL). Voor bedrijven met gemeenschappelijke interesses organiseerden we fysiek of digitaal informatie- en netwerkbijeenkomsten. Vanuit het Corona International Rebuild programma uit 2020 ontwikkelden we het Export Accelerator Program dat bedrijven voorbereid op een versnelde groei in het buitenland en ook landelijk is uitgerold. In 2021 zijn 2 succesvolle edities afgerond met deelname van 12 bedrijven en inbreng vanuit 6 regio partners uit het TINL-netwerk. Daarnaast is BOM nauw betrokken bij de voorbereidingen van RVO op het internationaliseringsprogramma van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Dit EU-programma is een tijdelijk stimulans om de meest geraakte bedrijven en sectoren te ondersteunen in het herstellen van omzetverlies.

KPI

Prestatie 2021

Doel 2021

Aantal projecten

53

35

Arbeidsplaatsen

1841

1000

Geïnvesteerd vermogen

369

100

Internationale erkenning voor Brabant als vestigingsregio

Brabant heeft de fDi Strategy Award 2022/2023 voor middelgrote Europese regio’s gewonnen. De prestigieuze prijs, die iedere twee jaar wordt toegekend door The Financial Times, is een erkenning voor de manier waarop de BOM in haar proactieve acquisitie vanuit een unieke product-markt combinatie de krachtige Brabantse clusters verbindt aan top innovatie regio’s wereldwijd.

Bekijk ook de uitgebreide KPI-tabel in bijlage 1: Samenhangtabel Materiële onderwerpen

Trending Topics 2021
(Boven) regionale samenwerking

Om de doelgroep van het Brabantse innovatieve bedrijfsleven nog beter te bedienen, werkt de BOM in toenemende mate samen met haar partners. Deze samenwerking gebeurt op regionaal, landelijk en internationaal niveau. In 2021 hebben we met de triple helix organisaties in Brabant (AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN) ingezet op verdere invulling van de samenwerking. Als ontwikkelingsorganisaties werken we complementair aan elkaar, zowel op strategisch, inhoudelijk als uitvoerend gebied. Een voorbeeld van de samenwerking is de oplevering van de Innovatieagenda Landbouw & Voedsel voor Brabant, die we de komende jaren gezamenlijk gaan uitvoeren.

Landelijk werkt de BOM nauw samen met de collega-ROM’s. Met de totstandkoming van ROM InWest in Noord-Holland, zijn de ROM’s vanaf najaar 2021 landsdekkend. De goede bovenregionale samenwerking stelt de ROM’s in staat om uitvoering te geven aan de ambities van het nationale missiegedreven innovatiebeleid. De ROM’s en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spannen zich in voor het verder invullen van de programmatische samenwerking waarbij de ROM’s als collectief instrument worden ingezet. De ROM / EZK evaluatie 2016-2020 dient hierbij als input. Parallel nemen de ROM’s deel aan de programmeertafels van IPO om het duurzame verdienvermogen van de economie te vergroten, door het versnellen en opschalen van investeringsprogramma’s en bovenregionale projecten. Voor het realiseren van grote transitieopgaven waar de BOM voor staat is de samenwerking met Invest-NL ook van cruciaal belang om zo optimaal in de financieringsvraag van innovatieve bedrijven te voorzien.