Missie

Duurzame versterking van de Brabantse economie: dat is waar de BOM voor staat. Samen met innovatieve ondernemers én onze partners bouwen we aan een internationaal concurrerende economie die banen creëert, innovatie uitlokt en maatschappelijke transities versnelt. Economisch en maatschappelijk gewin gaan daarbij hand in hand. We richten ons op vier maatschappelijke thema’s:

  • Klimaatneutrale energieoplossingen

  • Gezonde toekomst

  • Duurzame voedselsystemen

  • Kansrijke sleuteltechnologieën

Strategie

Ondernemerschap speelt een sleutelrol in de duurzame versterking van Brabant. De BOM jaagt innovatie aan en ondersteunt de ontwikkeling van Brabantse startups, scale-ups, het innovatief MKB en corporates, zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Daarnaast zien we meerwaarde in betekenisvolle cross-overs. Dit doen we vanuit onze drie kerncompetenties:

  • Ontwikkelen: Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden stimuleren wij innovatie en ondersteunen wij startups, scale-ups en het innovatief MKB bij de ontwikkeling van toekomstbestendige verdienmodellen;

  • Investeren: Wij leveren kennis en risicokapitaal, zodat innovatieve start- en scale-ups kunnen doorgroeien naar de volgende fase in hun ontwikkeling en duurzame energieprojecten daadwerkelijk van de grond komen;

  • Internationaliseren: Wij trekken innovatieve buitenlandse bedrijven aan en ondersteunen Brabantse ondernemers bij internationale groei.

Venture Building

Ook ondersteunen wij bedrijven steeds vaker via Venture Building. In deze strategie werken we intensief samen met onze Brabantse partners om meer startups te laten doorgroeien naar de volgende fase in hun ontwikkeling. We werken samen ter versterking van een professionele, datagedreven en maatwerkgerichte startup-aanpak.

Impact

De BOM wordt steeds meer een organisatie waarin impact verankerd is op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In 2021 zijn we gestart met onze Impact Journey. We willen inzicht bieden in hoe wij het verschil maken en welke waarde dit heeft voor onze omgeving. Dit sluit aan bij onze strategische focus en de beweging waarbij innovatie steeds meer maatschappelijk gedreven is en gezocht wordt naar het creëren van een balans tussen financieel en maatschappelijk rendement.

Het onderstaande waardecreatiemodel laat zien hoe wij onze directe en indirecte impact inzichtelijk willen maken. Zo geven we stapsgewijs invulling aan een ambitiegedreven organisatie.

Waardecreatiemodel BOM

Ga voor meer informatie over onze strategie naar ons meerjarenplan 2021-2024 ‘Een horizon voor Brabant’.

Trending topics 2021
Corona

Ook in 2021 bleek de coronapandemie nog steeds grote impact te hebben op het Brabantse bedrijfsleven. Dit resulteerde in meerdere rondes van de Corona-OverbruggingsLening (COL), totale omvang €300 miljoen, en het aanbieden van het Corona (International) Rebuild Programma (C(I)RP). Vanuit de COL verstrekte de BOM 131 leningen aan Brabantse ondernemers voor financiële ondersteuning en met het C(I)RP inhoudelijke begeleiding om de consequenties van COVID-19 zo goed mogelijk te mitigeren.

Ook beïnvloedde de pandemie de activiteiten op het gebied van internationalisering. Daar waar fysieke missies niet mogelijk waren, zochten we naar digitale alternatieven. Daarnaast werd door de pandemie de afhankelijkheid van bedrijven op kwetsbare wereldwijde ketens duidelijk. Hierop heeft de BOM ingespeeld door in samenwerking met Buck Consultants International te onderzoeken wat de kansen en uitdagingen zijn op het gebied van reshoring, om daar vervolgens zo goed mogelijk op in te spelen.