De BOM als opdrachtnemer

Ons werk richt zich primair op het realiseren van economische en maatschappelijke impact. Zo helpen we bedrijven sneller te groeien, faciliteren we de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke opgaven en zorgen we voor economische groei en werkgelegenheid.

De managers van onze business cellen en support cellen zonder direct klantgerelateerde activiteiten zijn verantwoordelijk voor het sturen op maatschappelijke impact binnen hun eigen werkveld. Binnen de klantsegmenten en overige werkvelden hebben we strategische doelen bepaald die zijn afgeleid van het meerjarenplan. De concrete uitwerking van deze doelstellingen is beschreven in het jaarlijkse activiteitenplan. Hierin is een set van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) opgenomen die de BOM in staat stellen om de prestaties te meten ten opzichte van de gestelde doelen, wat onder andere dient voor interne sturing en externe rapportage. In de paragraaf Managementaanpak is dit nader toegelicht.

De BOM als opdrachtgever

Ter ondersteuning van onze bedrijfsexploitatie kopen we facilitaire en ondersteunende diensten in. In ons inkoopbeleid houden we expliciet rekening met relevante wet- en regelgeving waaraan de BOM als publieke onderneming en ‘aanbestedende dienst’ moet voldoen.

Als leidende principes hanteert de BOM in haar inkoopbeleid onder meer het stimuleren van innovatie, duurzaamheid en een preferentie voor regionale mkb-leveranciers. In de beoordeling van offertes gaat de BOM in beginsel uit van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ in plaats van ‘laagste prijs’.

Onze inkopen en de daaraan verbonden leveranciersketen hebben slechts een beperkte invloed op economische, milieu en sociale aspecten. Gezien deze beperkte rol als ketenpartner heeft de BOM geen specifiek duurzaamheidsbeleid voor inkopen geformuleerd. Daarnaast zijn in het inkoopproces geen waarborgen ingebouwd om toeleveranciers met een verhoogd risicoprofiel te identificeren en er wordt niet gemonitord of leveranciers zich aan interne of externe codes houden. Uiteraard proberen wij de uitgangspunten voor duurzaam inkopen bij het inkopen van goederen en diensten adequaat toe te passen.

De BOM als investeerder

Maatschappelijke impact is nauw verweven met onze rol als investeerder. Onze participaties hebben vaak raakvlakken met belangrijke maatschappelijke thema’s. Daarnaast beogen we met onze investeringen op toekomstbestendige wijze banen te creëren in Brabant en geven succesvolle investeringen een enorme boost aan de reputatie van Brabant als economische groeiregio. Via Energiefonds Brabant realiseren we ook positieve milieu-impact, zoals CO2-reductie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is structureel verankerd in ons overkoepelende investeringsproces. We gebruiken hiervoor een mvo- en integriteitstoets die een vast deel uitmaakt van het beoordelingsproces van investeringsaanvragen. Verder onderschrijven wij de VN-principes voor verantwoord investeren (PRI). Jaarlijks maken we voor onze investeringsactiviteiten een zogenaamd ‘Private RI report’ op dat kan worden gezien als een interne beoordeling van de naleving van deze principes.

De BOM als samenwerkingspartner

Ten slotte oefenen we invloed uit via onze samenwerkingsverbanden. We motiveren onze partners om bij de uitvoering van gezamenlijke projecten specifiek aandacht te geven aan de brede duurzaamheidsimpuls (toekomstbestendig, sociaal en maatschappelijk verantwoord). Indien nodig en gewenst brengen we samenwerkingspartners proactief in contact met mvo-specialisten uit ons netwerk.