A.2.1 Sturen op impact: vertalen van BOM doelstellingen naar portfolio's en individuele projecten

BOM doelstellingen – In hoofdstuk 2 is de missie van de BOM vertaald naar de geambieerde maatschappelijke, economische en financiële impact van de te leveren inspanningen over vier jaar. Gezamenlijk zijn dit de gestelde doelstellingen voor de totale BOM-portfolio. Elk van de drie primaire processen levert een specifieke bijdrage op deze doelstellingen, en heeft met haar deelportfolio daarmee een eigen focus op de bij te dragen impact (zie hoofdstukken 4-6).

Portfolio doelstellingen – Ecosysteemontwikkeling is met name gericht is op de langere termijn, de industrie van morgen, met hogere economisch strategische impact, maar relatief lage directe economische impact. Voor bedrijfsontwikkeling geldt een meer gebalanceerd beeld, met zowel langere termijn impact (groeien van bedrijfsideeën naar start-ups), als ook banencreatie met directe impact op de economie en financiële impact voor de BOM via participaties. Het aantrekken van buitenlandse bedrijven is duidelijk gericht op directe economische impact, en draagt bij aan maatschappelijk en strategische opgaven waar mogelijk. Sturen op maatschappelijk impact zal niet leidend zijn bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven, maar de BOM zal wel inzetten op het maken van afspraken hierover nadat het bedrijf zich gevestigd heeft. De deelportfolio's hebben dus een verschillende bijdrage aan de BOM-portfolio doelstellingen (figuur 14).

Project doelstellingen – Op individueel niveau wordt voor elk bedrijf en elk project in de BOM-portfolio bepaald wat de bijdrage aan de gehele portfolio zal zijn (zie voorbeelden in kaders). Binnen ecosysteemontwikkeling worden doelstellingen van een ontwikkelproject beschreven in de programma brief en het projectplan (zie hoofdstuk 4). Bij bedrijfsontwikkeling wordt in het "groeicontract" afgesproken welke resultaten (over en weer) behaald dienen te worden in de afgesproken periode (zie hoofdstuk 5). Ook bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven maakt de BOM afspraken hoe de BOM het buitenlandse bedrijf helpt naar Brabant te komen, en welke investeringen het buitenlandse bedrijf daarbij denkt te doen en welke impact op de werkgelegenheid dat zal hebben (zie hoofdstuk 6).

Sturing op impact – Door projectselectie en gerichte acquisitie kan de BOM dus sturen op het behalen van de doelen. Als een van de doelen achterblijft, zal de BOM resources richten naar projecten die juist op dat doel inspelen, en actief zoeken naar zulke projecten. Tijdens de uitvoering van projecten wordt de voortgang gemonitord ten opzichte van de gestelde doelstellingen. Waar nodig wordt het project bijgesteld omwille van het bereiken van de doelstellingen – op deze manier wordt per project gestuurd op "outcome" en maximale impact. Naast impact van de portfolio op de doelen van de BOM gaat de BOM ook de maatschappelijke impact van de eigen bedrijfsvoering onder de loep nemen en verbeteren

Figuur 14. Doelstellingen voor de BOM en de bijdrage van de deelportfolio's van de drie primaire processen

Kader: Impact12 van "bedrijf met real-time beeldvormende technologieën" op BOM-portfolio – geholpen met kapitaal door BOM Bedrijfsontwikkeling

Onderneming heeft een unieke platform technologie ontwikkeld voor real-time beeldvormende technologieën voor celkweek laboratoria. Celkweken zijn van onschatbare waarde voor biotech / farma labs om inzicht te verkrijgen in het therapeutisch effect en toxiciteit van een nieuwe stof. Om tot goede onderzoeksresultaten te komen is het van belang dat er in een gecontroleerde omgeving wordt gekweekt en gemonitord. Het grote probleem voor labs is dat bestaande apparatuur hierin te kort schiet of veel te duur is. Door onze investering samen met een andere venture capitalist kan het bedrijf haar productontwikkeling verder uitvoeren en haar verkooporganisatie verder optuigen. Naast groei van werkgelegenheid zal hierdoor meer onderzoek wereldwijd kunnen plaatsvinden, zal dit effectiever en goedkoper zijn. Dit bedrijf is een voorbeeld van een bedrijf dat gebruik gemaakt heeft van de in Oost Brabant aanwezige technologische productiekennis en verstevigd deze met haar eigen ontwikkelingen. Tenslotte verwachten wij ook een financieel rendement voor de BOM.

Kader: Impact14 van "programma Elektrisch rijden" op BOM-portfolio – BOM Ecosysteemontwikkeling heeft hier een bijdrage aan geleverd

Binnen het programma Elektrisch rijden (HTSM) is samen met partners focus aangebracht door dat te kiezen wat nog niet ontwikkeld is en past bij Nederland algemeen en Brabant in het bijzonder: “zero emissie stadsdistributie”. Voor de start is daadwerkelijk de mogelijkheid gecreëerd om een elektrische 37 tons trekker te produceren. Naast de financiering is aangesloten op reeds opgeleverde deel- ecosystemen (Automotivecampus) en samengewerkt met bedrijven met vooruitstrevende brandstof- en oplaadtechnieken. Tegelijkertijd wordt er verder gekeken door met partners te werken aan bijvoorbeeld een landelijk programma waardoor verdere opschaling mogelijk wordt. Op deze manier is gericht invulling gegeven aan de bijdrage op maatschappelijk opgaven voor de middellangere termijn.

Kader: Impact14 van de vestiging van Shimano op de High Tech Campus in Eindhoven op de BOM- portfolio – geholpen door BOM "Buitenlandse bedrijven aantrekken"

Op 1 januari 2017 strijkt het Europese hoofdkantoor van Shimano neer op de High Tech Campus in Eindhoven. Marc van Rooij, President Shimano Europe, vertelt over de aanzuigende werking van Brabant in het algemeen en de High Tech Campus in het bijzonder. “Iedere keer als ik over The Strip loop, zit ik in een flow.” Shimano start met 185 mensen met mogelijk doorgroei naar 300 mensen en investeert circa € 7 miljoen in de komende 3 jaar. Naast deze economische impact, biedt de vestiging van Shimano ook kansen voor het ecosysteem: Eerste gesprekken met onderwijs- en kennisinstellingen zijn al gestart in verkenning mogelijke samenwerking. Daarnaast is er veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor verkenning mogelijkheden in samenwerking. De producten van Shimano hebben een positieve impact op de maatschappelijk opgaven: zij gaat producten ontwikkelen die zich meer gaat richten op de gezondbewuste consument, en vertegenwoordigt al sinds jaar en dag groene producten, zoals fietsen. Ook heeft zij een positieve bijdrage aan de maatschappelijke impact van de bedrijfsvoering: duurzaam kantoor, dat ongeveer 50 procent meer energie zal produceren dan ze zelf nodig hebben en daarmee wordt het één van de meest duurzame gebouwen van Nederland. Daarnaast heeft zij de intentie om mee te bouwen aan een ecosysteem rond sport en economie.

  • 12 Impact van de bijdrage van één project/bedrijf op de BOM-portfolio wordt voor dimensie "C" (maatschappelijke impact van product/dienst) en "D" (Maatschappelijke impact van de bedrijfsvoering) gemeten als wel/niet een positieve bijdrage. Het relatieve deel van alle bedrijven/projecten dat "wel" scoort op deze dimensies bepaalt de totale BOM-portfolio impact, zoals weergegeven in figuur 15.

A.2.2 Sturen op efficiëntie: meten van inzet van middelen vormt de basis voor leren en sturen op resultaat

Goede resultaten volgen (onder andere) uit de efficiënte inzet van effectieve middelen. De BOM zal dan ook naast het meten van, en sturen op resultaat en impact, ook de inzet van middelen bijhouden. Deze middelen zijn de uren van de medewerkers van de BOM zelf, en de resources uit de Schijf van Vijf. De BOM gebruikt het monitoren van deze middelen ten eerste om inzicht te verkrijgen over het nut en effect van eigen (nieuw ontwikkelde) producten en van resources van partners. Ten tweede zal de BOM de informatie gebruiken om inzicht te verschaffen in de doelmatigheid van de inzet van eigen uren. Zo kan de BOM sturen op efficiëntie en effectiviteit van de ingezette middelen.

De komende periode werkt de BOM dit verder uit in een pragmatisch sturingsmodel dat de BOM simpel doch efficiënt in staat stelt lerend richting gewenste resultaten en impact te werken. Het gaat hierbij om twee lijnen:

  1. Monitoren van ingezette resources: de BOM gaat producten ontwikkelen en resources van partners toegankelijk maken. De effectiviteit van deze resources zal vervolgens geëvalueerd moeten worden, om op basis daarvan te leren wanneer en op welke manier deze resources het beste tot hun recht komen. Dit vraagt dat de BOM bijhoudt welke resource in welk project is ingezet. Een simpel voorbeeld hierbij is het bijhouden van het downloaden van een marktrapport op de website.

  2. Monitoren van inzet van BOM medewerkers: de beschreven uniforme werkwijze in de drie primaire processen maakt het mogelijk om een groot deel van de activiteiten van BOM medewerkers toe te schrijven aan de uniforme processtappen. Dit maakt de werkzaamheden transparant en creëert stuurinformatie voor de inzet van uren op verschillende "prospects", leads, projecten en bedrijven in de BOM-portfolio. Een voorbeeld hierbij is het bijhouden van uren op projecten, en project fases (de uniforme processtappen).

Voor beide lijnen geldt dat de gemonitorde inzet op project(klant)niveau wordt bijgehouden, en wordt afgemeten tegen de behaalde resultaten.