De missie van de BOM is het duurzaam versterken van de Brabantse economie. Dit doet zij door bij te dragen aan een sterk open-innovatie-ecosysteem in Noord-Brabant, middelen voor innovatie en groei beschikbaar te stellen aan veelbelovende MKB-bedrijven in de Brabantse topclusters en de vestiging van buitenlandse bedrijven in Brabant te bevorderen. De bedrijven ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke opgaven en zorgen voor economische groei en werkgelegenheid in Brabant.

Om de missie te laten slagen en de hoofdopdrachten uit te voeren maakt de BOM in de komende jaren de specifieke behoeftes van respectievelijk Brabantse consortia, Brabantse bedrijven en buitenlandse bedrijven leidend in drie primaire processen (figuur 1).

Figuur 1. Primaire processen van de BOM

De doelgroep van ecosysteemontwikkeling: Brabantse innovatieconsortia; consortia van bedrijven, kennisinstellingen, instituten en/of overheden die het Brabantse ecosysteem kunnen en willen versterken.

De doelgroep van bedrijfsontwikkeling: innovatieve MKB-bedrijven in de Brabantse topclusters met voldoende groeipotentieel in verschillende groeifasen van idee tot opschalen (ideation, start-up en scale-up fases).

De doelgroep van buitenlandse bedrijven aantrekken: buitenlandse bedrijven die overwegen te verhuizen/uit te breiden.

Het inspelen op internationale kansen komt terug in alle drie de primaire processen. Naast het aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeringen (investeringsbevordering), voert de BOM deze opdracht uit door Brabantse MKB bedrijven internationaal te helpen groeien en toegang te geven tot buitenlandse markten (handelsbevordering in Bedrijfsontwikkeling) en door partijen in het ecosysteem te faciliteren om samen te innoveren met internationale partners (innovatiesamenwerking in Ecosysteemontwikkeling).

In de hoofdstukken 4 tot en met 6 worden de drie primaire processen – ecosysteemontwikkeling, bedrijfsontwikkeling en buitenlandse bedrijven aantrekken - elk afzonderlijk uitgewerkt, maar zij staan niet op zich. Ze grijpen in op elkaar, versterken elkaar, leiden samen tot de uitvoering van de opdracht en creëren gezamenlijk impact. Ook heeft de BOM de ambitie om de primaire processen geïntegreerd en uniform uit te voeren – en zo optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde binnen verschillende onderdelen van de BOM. Deze integrale werkwijze staat beschreven in hoofdstuk 3.