De BOM richt haar ecosysteemontwikkeling op consortia: samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die gezamenlijk werken aan de versterking van een ecosysteem of een onderdeel daarvan. De BOM legt focus op die ecosystemen die goed aansluiten bij de sterktes van Brabant; die beschikken over een sterk consortium en draagvlak in het veld en waarbinnen een groot aantal nieuwe business ideeën kan worden verwacht (ideeën voor nieuwe product-markt combinaties bij bestaande bedrijven of ideeën voor nieuwe bedrijven). Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande consortia en technologie-initiatieven en ervoor gezorgd dat initiatieven worden ingezet op de juiste schaal (regionaal, bovenregionaal of internationaal). Zo worden nieuwe kansen voor Brabant verzilverd en ontstaan minimaal 100 nieuwe product-marktcombinaties en MKB-bedrijven (en navenante werkgelegenheid).

Binnen ecosysteemontwikkeling worden twee activiteiten onderscheiden:

Actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkelthema's – De BOM zet haar netwerk, kennis en ontwikkelkracht actief in om samen met partners ecosystemen aan te jagen rondom geselecteerde technologie-gedreven ontwikkelthema's waarin een disruptieve technologie een grote economische en/of maatschappelijke impact kan hebben op Brabant en waarin veel nieuwe bedrijvigheid kan worden verwacht. Projecten binnen de thema’s worden aangedragen door de betrokken consortia, zoals bijvoorbeeld het realiseren van productiefaciliteiten voor suikerverwaarding (zie Appendix 1, bladzijde 59). De BOM versnelt de generatie van nieuwe business ideeën door binnen de thema’s challenges te organiseren, waarmee de consortia worden uitgedaagd om zelf projecten op te zetten met een voorbeeld- of icoonwerking;

  • Structureel toegankelijk maken van resources voor bedrijven (productontwikkeling)– Productontwikkeling ligt in het verlengde van de huidige ketenregiefunctie van de BOM. Met deze activiteit organiseert zij de toegang tot (nieuwe) resources voor bedrijven in de Brabantse topclusters. Resources die structureel toegankelijk zijn gemaakt vormen "producten". Zij worden onderdeel van de voor bedrijven beschikbare resources in de Schijf van Vijf. In veel gevallen zal het gaan om het toegankelijk maken van resources van partners, zoals specifieke expertise, apparatuur of andere faciliteiten.

In alle gevallen vervult de BOM een antennefunctie om thema's/kansen te identificeren vanuit de analyse van trends, (technologie)ontwikkelingen en consortia (in wording) en om vragen voor productontwikkeling te signaleren vanuit het veld. Dit is tevens de basis voor een proactieve signaalfunctie richting de provincie en het Ministerie van EZ, zodat zij waar nodig specifieke interventies kunnen ondernemen en/of tot bijstelling van beleid of uitvoering kunnen besluiten.