Samenwerking is de enige manier om een ecosysteem goed te laten werken. De BOM is gewend te werken in consortia en zal de komende meerjarenperiode nog nadrukkelijker inzetten op vaste partners en een duidelijke rolverdeling en krachtenbundeling.

Regionaal: Voor de ontwikkelthema’s bepalen de stakeholders/partners gezamenlijk hun inzet. De samenwerkingsvorm, rolverdeling en krachtenbundeling stemmen zij af op de strategische agenda van elke partij en de schaal van het thema (zie de onderstaande kadertekst voor het samenwerkingsmodel dat opgezet wordt rondom ontwikkelthema's). Het samenspel met partners zal goed met de provincie - met het oog op haar regiefunctie regionaal economisch beleid - worden afgestemd.

Nationaal en Interregionaal: De BOM stuurt aan op bovenregionale samenwerking met andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) op basis van de kansen en onderwerpen in de ontwikkelthema’s. De BOM coördineert al de bovenregionale afstemming tussen de ROM’s over High- Tech Systemen en Materialen, van de uitwisseling van informatie tot het gezamenlijk optrekken rond landelijke onderwerpen zoals Smart Industry en het realiseren van gezamenlijke initiatieven. De BOM zal dit de komende jaren blijven doen en daarnaast actief samenwerken in andere sectoren en thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van biobased economy met Zeeland en Zuid-Holland en Smart Health met Oost-Nederland (Health Valley).

Internationale innovatiesamenwerking: BOM zet haar internationale netwerk actief in om, waar opportuun, internationale innovatiesamenwerking tot stand te brengen. Dit kan zowel gaan om samenwerking met buitenlandse partijen in bijvoorbeeld onderzoeksprogramma's of toegang tot faciliteiten, als om het gericht zoeken naar buitenlandse partijen die een ecosysteem kunnen aanvullen. De provincie en de BOM zullen in samenspraak vaststellen in welke ontwikkelthema's de internationale dimensie een waardevolle en/of noodzakelijke toevoeging is voor de versterking van het thema. Vervolgens wordt gewerkt aan het bouwen van internationale consortia. Daarbij worden internationale instrumenten zoals EU programma’s maximaal benut.

Kader: Opzet samenwerkingsmodel Triple Helix(en) met de provincie en de BOM rondom ontwikkelthema's

Reeds jaren werkt de BOM succesvol samen met de Provincie Noord-Brabant en de vier Triple Helix organisaties in de Brabantse subregio’s (Brainport Development, Midpoint Brabant, Agrifood Capital en REWIN) bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Geïnspireerd door deze ervaringen werken de BOM en de Triple Helix organisaties aan een samenwerkingsmodel voor het selecteren, initiëren en implementeren van ontwikkelthema's, volgens onderstaande stappen:

STAP 1: Subregionale thema's – Elke subregio identificeert de eigen economisch-strategische keuzes. Voor welke speerpunten kiest de subregio? Welke ontwikkelthema's staan in de subregio centraal?

STAP 2: Regionale thema's – Provincie en de BOM bepalen op basis van provinciaal en landelijk beleid eveneens welke thema’s centraal staan en waar de belangrijkste economische keuzes liggen

STAP 3: Gemeenschappelijk agenda – Partijen stellen vast welke (sub)regionale ontwikkelthema's overeenkomen met die van de BOM en met het beleid van de provincie en vice-versa. Waar dit het geval is, ligt samenwerking voor de hand (gemeenschappelijke agenda, samen optrekken). Komen de keuzes niet overeen, dan werkt de subregio de eigen thema’s vervolgens uit op eigen kracht en/of met andere partners.

STAP 4: Eén gedragen programma – Samenwerkende partijen bepalen de schaal waarop elk ontwikkelthema tot succes moet worden gebracht en de partners die het programma moeten dragen.

STAP 5: Rolverdeling – In het gezamenlijke programma bepalen en verdelen de partners in goed overleg de verschillende rollen, zoals de regie op programma en proces, het creëren van draagvlak en bewustwording en het organiseren van PR, lobby, communicatie, netwerkvorming en systeemversterkende activiteiten.