Meerjarenplan 2017-2020

Bouwen op sterktes

Door middel van ecosysteemontwikkeling ondersteunt de BOM consortia van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Hierdoor draagt zij bij aan het scheppen van optimale condities voor nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Brabant.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Vernieuwde propositie: ecosysteemontwikkeling vanuit resource-benadering

De BOM richt haar ecosysteemontwikkeling op consortia: samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die gezamenlijk werken aan de versterking van een ecosysteem of een onderdeel daarvan.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Themaontwikkeling: gefaseerd versterken van het Brabantse ecosysteem door middel van ontwikkelthema's

Op basis van een lange termijn visie en de verbinding tussen regionaal en nationaal economisch beleid zetten de provincie en het Ministerie van EZ in op het thematisch ontwikkelen van nieuwe ecosystemen.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Productontwikkeling: resources toegankelijk maken voor groeiversnelling

Productontwikkeling ligt in het verlengde van de huidige ketenregiefunctie van de BOM.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Partners en een regionaal samenwerkingsmodel

Samenwerking is de enige manier om een ecosysteem goed te laten werken. De BOM is gewend te werken in consortia en zal de komende meerjarenperiode nog nadrukkelijker inzetten op vaste partners en een duidelijke rolverdeling en krachtenbundeling.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Vernieuwde werkwijze: uniforme, systematische en resultaatgerichte aanpak

De komende meerjarenperiode zal de BOM de expertise op het gebied van ecosysteemontwikkeling uniform doorvoeren in een systematische, resultaatgerichte aanpak.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Rollen van de BOM

Bij de ontwikkeling van ecosystemen vervult de BOM verschillende rollen in de verschillende samenwerkingsverbanden. Uitgangspunt bij het oppakken van een rol is dat de BOM er naar streeft anderen in staat te stellen tot succes te komen.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resultaat: nieuwe bedrijvigheid en nieuwe toegang tot resources

Uiteindelijk moet de oplevering van een ecosysteem of deel daarvan leiden tot nieuwe bedrijvigheid en structureel verbeterde toegang tot resources. Bij de start van elk programma wordt zo concreet mogelijk die doelstelling geformuleerd.

Lees verder