We leven in een uitdagende tijd. De wereld verandert snel en de snelheid van verandering neemt toe. Een drijvende kracht is informatietechnologie. Producten die eerst vooral mechanisch en elektrisch waren zijn geëvolueerd tot complexe systemen die bestaan uit hardwarecomponenten, sensoren, dataopslag, software, microprocessoren en (internet) verbindingen. De economie groeit naar “smart, connected products”, mogelijk gemaakt door de toename van processorsnelheid, miniaturisering en draadloze verbindingen die de netwerkcapaciteit vergroten.)[2]

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuw tijdperk van competitie, zo stellen Michael Porter en James Heppelmann in het artikel ‘How Smart, Connected Products are Transforming Competition’.[3] Nieuwe technologie zet bestaande markten op hun kop, de invloed van afnemers neemt toe, er ontstaat nieuwe competitie tussen nieuwe concurrenten en het wordt makkelijker nieuwe markten aan te boren. Dit dwingt bedrijven zichzelf steeds opnieuw uit te vinden en nieuwe strategieën te bedenken voor waardecreatie. Maar liefst 30 procent van de Nederlandse ondernemers in het MKB zegt dat hun huidige verdienmodel de komende tien jaar kan verdwijnen.[4]

In deze snel veranderende wereld is het voorspellen van de toekomst moeilijk. Succes hangt af van het vroeg herkennen van en snel inspelen op verandering. Dit vraagt een nieuwe benadering, ook van ontwikkelingsmaatschappijen. Waar voorheen de focus vooral lag op de ontwikkeling van sectoren, moet in de toekomst ook veel aandacht worden gegeven aan het bouwen van een onderliggend systeem dat voortdurend innovatie uitlokt en groei bevordert. Dan werken we aan een veerkrachtige economie die zich snel en flexibel kan aanpassen aan de veranderende wereld met bedrijven die kunnen meebewegen met economische, sociale en technologische ontwikkelingen.[5] Meebewegen betekent in deze context innoveren en groeien: hebben bedrijven het vermogen om te vernieuwen, een nieuwe strategie te ontwikkelen, hun groei te financieren en uiteindelijk ook te realiseren? De keuze om te groeien ligt bij de bedrijven zelf. Hun vermogen om te groeien kan worden versterkt door het creëren van een omgeving die optimaal voorziet in de belangrijkste randvoorwaarden voor innovatie en groei: toegang tot kennis, kapitaal, talent, faciliteiten en een (internationale) afzetmarkt.

Dát is de opdracht voor de BOM: bijdragen aan het creëren van een innovatie-ecosysteem dat continu leidt tot nieuwe producten, diensten en bedrijven. Die bedrijven helpt de BOM, samen met partners, vervolgens innoveren en groeien, ook over de grens, zodat zij bijdragen aan welvaart en werkgelegenheid in de regio. Zo versterken we een systeem waarmee Brabant de toenemende concurrentie op de wereldmarkt aan kan.

Er is nog een belangrijke reden om in te zetten op het systematisch uitlokken en bevorderen van innovatie en groei. Bedrijven die (technologisch en sociaal) vernieuwen en groeien, kunnen een krachtige bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie en samenleving, duurzame energieopwekking en -gebruik, een duurzame agrofoodketen en betere bereikbaarheid. Bovendien vraagt de vergrijzende bevolking om extra aandacht voor gezond leven en gezond ouder worden. De technologie en de ontwikkel- en groeikracht van bedrijven zijn nodig om deze doelen te bereiken[6]. De opdracht voor de BOM is daarom bedrijven te stimuleren naast economische ook maatschappelijke waarde te creëren, door in te spelen op maatschappelijke behoeften en uitdagingen.

  • 2 Gary Hamel on the Future of Management, Gary Hamel 2011, https://youtu.be/K3-_IY66tpI.
  • 3 How Smart, Connected Products are Transforming Competition, Porter, M.E., Heppelmann, J.E., Harvard Business Review, November 2014
  • 4 ING Economisch Bureau, 2015
  • 5 Naar een lerende economie: investeren in het verdienvermogen van Nederland, WRR 2013.
  • 6 Creating shared value, Michael Porter en Mark Kramer in Harvard Business Review, januari 2011