Op dit moment wordt een regionaal ontwikkelfonds werklocaties (ROW) opgericht voor de regio Stedelijk Gebied Eindhoven. Het ROW richt zich op fysieke (her)ontwikkelingsprojecten die leiden tot werkgelegenheid, innovatie & circulariteit, versterking van regionale ketens van toeleveranciers en versterking van bestaande en nieuwe clusters/campussen/hotspots. De BOM investeert mogelijkerwijs

€ 4 miljoen en de betrokken gemeenten stellen gezamenlijk eenzelfde bedrag beschikbaar. Dit leidt tot een totaal investeringskapitaal van € 8 miljoen (revolverend fonds). De besluitvorming over oprichting van het ROW staat gepland voor december 2016/januari 2017.

Er wordt een fondsorganisatie opgericht, bestaande uit een fondsbestuur, fondsmanager, een projectteam, een business controller en ondersteuning. Gemeenten en BOM stellen capaciteit ten behoeve voor de fondsorganisatie deels om niet ter beschikking. Alleen kosten voor de fondsmanager en de business controller worden ten laste gebracht aan het fonds.

De fasen initiatief en planontwikkeling van projecten vallen buiten de scope van het ROW. Gemeenten en BOM faciliteren marktpartijen in deze trajecten vanuit hun reguliere taak. Waar nodig wordt een integraal ontwikkelteam samengesteld met hierin de benodigde kennis, netwerken en expertise.

De provincie onderzoekt of ook in andere regio’s de ambitie bestaat om te komen tot een soortgelijk fonds. Waar dit het geval is, kan de BOM worden gevraagd het proces tot oprichting van een dergelijk fonds te ondersteunen en een rol te spelen in de financiering en/of uitvoering.