De komende meerjarenperiode zal de BOM de expertise op het gebied van ecosysteemontwikkeling uniform doorvoeren in een systematische, resultaatgerichte aanpak. Door de collectieve kennis en kunde en het collectieve netwerk structureel in te zetten wordt de dienstverlening aan innovatieconsortia transparanter, beter stuurbaar en efficiënter.

Figuur 6. Uniforme en transparante projectdefinitie: van idee naar plan van aanpak en uitvoering

De BOM hanteert bij zowel het aanpakken van ontwikkelthema’s als bij productontwikkeling de volgende uitgangspunten voor één uniforme werkwijze (zie ook figuur 6):

  • Een programma is een portfolio van projecten gericht op de ontwikkeling van een ecosysteem – De ontwikkeling van een ecosysteem vergt veelal meerdere projecten gericht op het ontwikkelen van verschillende resources. Vanuit gesignaleerde kansen wordt een programma geformuleerd dat leidt tot de versterking van het ecosysteem. De beoogde uitwerking wordt in een plan van aanpak neergelegd (programmabrief). Vanuit het programma worden (deel)projecten gedefinieerd en uitgevoerd.

  • Definitie van programma’s volgt de resourcebenadering – Elk programma is gebaseerd op een visie op het genereren van bedrijvigheid en een analyse van de resources uit de Schijf van Vijf die moeten worden benut en/of ontwikkeld om het ecosysteem te versterken. In een programma wordt ook gekeken naar consortia die moeten worden betrokken en met elkaar moeten worden verbonden.

  • Projecten zijn afgebakend en stuurbaar – Elk project heeft een goed gedefinieerd start- en eindpunt, heldere doelstellingen op meetbare uitkomsten en vooraf vastgestelde rapportages met go/no-go- momenten. Projecten binnen een programma kunnen gericht zijn op het mobiliseren, ontwikkelen en/of verbinden van resources van partners en/of het ontwikkelen van eigen producten en diensten van de BOM.

  • De uitwerking van idee tot plan van aanpak is uniform en stapsgewijs – Vanuit de analyse van resourcebehoeften en -tekorten wordt een verbeteridee in enkele stuurbare stappen uitgewerkt tot een plan van aanpak, dat intern en extern is getoetst. In het plan van aanpak worden ook het capaciteitsbeslag en de rolverdeling met partners beschreven.. Bij akkoord komt het project in de BOM-portfolio (zie figuur 6).

  • Projecten zijn kort-cyclisch – Projecten zijn erop gericht zo veel mogelijk functionaliteit (resources voor een ecosysteem) kort-cyclisch te ontwikkelen en op te leveren om vervolgens het vernieuwde ecosysteem te (her)starten.

  • Capaciteitsinzet is flexibel – Door de stuurmomenten en duidelijke doelstellingen (meetbare uitkomsten) kan de BOM (capaciteits-)inzet op projecten stopzetten indien de uitkomsten uitblijven en toewijzen aan nieuwe projecten met een grotere verwachte impact. Dit is ook onderwerp van gesprek in de kwartaalgesprekken met de provincie en het ministerie.

  • Afronding en selectief vervolg van lopende projecten - Veel bestaande projecten lopen tot in de komende meerjarenperiode. Een aantal daarvan zal onderdeel worden van de thema's. De BOM rationaliseert de bestaande portfolio van 119 clusteractiviteiten, selecteert een aantal voor continuering en rondt de overige lopende projecten af.