De BOM heeft tot nu toe haar competenties georganiseerd in verschillende afdelingen: Capital, Business Development, Foreign Investments en Projects. Deze afdelingen hebben de afgelopen jaren goed werk verricht en veel bedrijven en ecosystemen in Noord-Brabant helpen groeien en versterken. Zij hebben elk een eigen portfolio aan bedrijven/projecten opgebouwd met een eigen bijbehorend dienstenpakket. Uiteraard wordt er samengewerkt, maar hier is nog veel te winnen. De toegang tot de competenties en diensten van de BOM is voor een bedrijf nog (te) afhankelijk van de afdeling tot wier portfolio het bedrijf behoort.

In de komende vier jaar zal de BOM de transitie maken naar integraal werken: van verschillende afdelingen met een eigen portfolio en dienstenpakket naar één klantenportfolio en dienstenpakket voor

de hele BOM. Daarbij staan niet de afdelingen, maar de drie primaire processen (en hun doelgroepen) en de Schijf van Vijf centraal (figuur 4). Zo wil de BOM meer bedrijven (nog) beter helpen bij de invulling van hun innovatie- en groeivragen. De BOM-portfolio zal bestaan uit drie doelgroepen:

  • (Groei)bedrijven in drie fasen van ontwikkeling (ideation, start-up en scale-up)

  • Ecosysteemprojecten

  • Internationale bedrijven voor vestiging/gevestigd in Brabant

Figuur 4. Transitie van afdelingen naar primaire processen en één BOM-portfolio

Eén BOM-portfolio betekent dat kennis en expertise uit de hele organisatie toegankelijk wordt gemaakt voor alle klanten van de BOM, zodat voor ieder bedrijf of project de best beschikbare oplossing en verbinding met partners kan worden gevonden.

Het werken met één portfolio en het systematisch ontsluiten van kennis en expertise uit de organisatie betekent ook dat snel en adequaat kan worden ingespeeld op kennis- en informatievragen van partners, in het bijzonder van de provincie en het Ministerie van EZ.

Kader: Succes van een integrale benadering

De BOM is in de afgelopen periode getuige geweest van de grootste biotech deal ooit in Nederland: de verkoop van een belang in het vier jaar oude Acerta Pharma aan AstraZeneca. Een fantastisch succes niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de BOM, dat in Acerta Pharma participeert, de provincie Noord-Brabant en EZ. Toen in 2010 MSD het besluit nam om een deel van de R&D van het oude Organon in Oss te stoppen, hebben de BOM, de provincie en EZ mede aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het Pivot Park en samen met andere partners het ecosysteem gecreëerd waarin een bedrijf als Acerta Pharma kon ontstaan en groeien – evenals inmiddels vele andere. Dit ecosysteem is mede tot stand gekomen door een integrale benadering van verschillende BOM- afdelingen. BOM-specialisten in bedrijfsontwikkeling, kapitaal en bedrijventerreinen/faciliteiten hebben samengewerkt met partners om het ecosysteem op te bouwen en te onderhouden: een goed voorbeeld van de meerwaarde van de BOM door externe én interne samenwerking, en hoe succes in ecosysteemontwikkeling en bedrijfsontwikkeling in elkaars verlengde liggen. En omdat Acerta Pharma nu onderdeel is van een buitenlands bedrijf kan de BOM haar expertise en het Nederlandse postennetwerk inzetten voor het faciliteren van behoud en uitbreiding van deze Nederlandse vestiging

In dit hoofdstuk is het integrale werken uiteengezet. De doorwerking in de primaire processen wordt beschreven in de volgende hoofdstukken (4 t/m 6). Zo heeft integraal werken bijvoorbeeld impact op de intake van bedrijven, nu per afdeling georganiseerd en straks als uniforme werkwijze binnen de BOM.

Integraal werken is ook vertaald naar gezamenlijke prestatie-indicatoren en naar toekomstige rollen en competenties van werknemers van de BOM (hoofdstukken 8 en 9). Voor meer informatie over monitoring wordt verwezen naar Appendix 2.