Het creëren en bieden van toegang tot resources van de Schijf van Vijf is iets dat de BOM niet alleen kan doen. Het is een flinke ambitie, die vraagt om nauw samenspel met partners, waarbij de BOM soms een voortrekkersrol zal vervullen (bijvoorbeeld op het vlak van kapitaal) en soms een mobiliserende rol (bijvoorbeeld op het gebied van talent). Het samenspel met partners zal goed met de provincie, vanuit haar regiefunctie op het gebied van het regionaal-economische beleid, worden afgestemd.

In de komende jaren zal de BOM met publieke en private partners afspraken maken over samenwerking, rolverdeling en bundeling van krachten. Een leidend principe is: als een partner het kan dan hoeft de BOM het niet te doen. De BOM zal maximaal de markt uitdagen en publieke en private partners mobiliseren om de toegang tot resources te verbeteren en om projecten in Brabant te realiseren die een voorbeeld- of icoonfunctie kunnen vervullen. Daartoe zal de BOM onder andere challenges organiseren rondom nieuwe ontwikkelthema’s, icoonprojecten tot ontwikkeling trachten te brengen en crowdsourcing als instrument inzetten om de behoeften van bedrijven goed in kaart te brengen.

De BOM heeft op het gebied van partnerships een aantal ambities:

 • Een onmisbare partner worden in Brabantse Valorisatieprogramma's

 • De samenwerking met de Brabantse kennisinstellingen versterken voor het genereren van innovatieve ideeën en verbindingen (bijvoorbeeld via BEAGLE), en kennisvalorisatie

 • Een effectief samenwerkingsmodel bevorderen tussen de BOM, de provincie en Triple Helix partners

 • De bovenregionale samenwerking met de andere ROM’s versterken, daar waar resourceontwikkeling en ontwikkelthema’s vragen om een bovenregionaal schaalniveau

 • Het samenspel optimaliseren met landelijke bedrijfsgerichte instrumenten en regelingen (TKI’s, MIT- regeling, Vroege Fase Financiering)

 • Een effectieve en erkende aanjager worden van handel op geselecteerde buitenlandse markten

 • Een belangrijke partner worden van private partijen die toegang bieden tot resources.

Kader: Samenwerking met de Brabantse campussen

Campussen zijn cruciale onderdelen van innovatie ecosystemen. Het zijn de fysieke kernen van ontmoeting en samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen, en de plekken waar organisaties toegang hebben tot faciliteiten die in eigen huis niet beschikbaar zijn. De provincie, de BOM en de campussen in Brabant hebben hetzelfde doel (ecosysteemontwikkeling; het laten groeien van de bedrijven in het ecosysteem en het aantrekken van bedrijven naar het ecosysteem). De BOM zal daarom de komende meerjarenperiode veel aandacht besteden aan de samenwerking met de campussen in Noord-Brabant, in afstemming met de provincie. Er is sprake van een complementaire rol van BOM en provincie waarbij het primaat van locatieontwikkeling bij de provincie ligt en de BOM een rol speelt vanuit de bredere ecosysteemontwikkeling en bedrijfsontwikkeling (zie ook paragraaf 7.2.

De BOM kan haar waarde bewijzen voor campussen. Zo stelt op Pivot Park in Oss de beschikbaarheid van BOM risicokapitaal bedrijven in staat om te komen tot groeiversnelling. De inzet vanuit Bedrijfsontwikkeling kan bijdragen aan de groei van Aviolanda, een belangrijke regionale hotspot voor maintenance bedrijven in Brabant. Maar ook voor campussen zoals de Automotive Campus, de High-Tech Campus, het Logistiek Park Moerdijk, de Brainport Industries Campus en de Green Chemistry Campus zijn er vruchten te plukken van een intensieve samenwerking; die een rol zal spelen in alle primaire processen van de BOM:

 • Ecosysteemontwikkeling: De ontwikkelthema's (zie hoofdstuk 4) van de BOM zijn zo gekozen dat zij goed aansluiten op consortia op de campussen. In ecosysteemprojecten voor gedeelde faciliteiten wordt al samengewerkt en het plan is om dit nog veel meer te gaan doen. In de programmeringsfase van de ontwikkelthema’s wordt het samenspel met de relevante campussen telkens uitgewerkt.

 • Bedrijfsontwikkeling: De BOM is volop bezig met bedrijfsontwikkeling van bedrijven op de campussen. Dit helpt campussen in de groei van hun ecosysteem, en voor de BOM zijn de campussen een sterke generator van nieuwe ideeën en bedrijven voor de BOM portfolio. In de komende meerjarenperiode zal de BOM bij het opbouwen van haar bedrijvenportfolio specifiek kijken naar de bedrijven (die voldoen aan de portfolio criteria) die zijn gevestigd op de campussen. .

 • Buitenlandse bedrijven aantrekken: De aanwezigheid van sterke campussen vergroot de aantrekkelijkheid van Brabant voor buitenlandse bedrijven en versterkt daarmee de propositie die de BOM aan buitenlandse bedrijven kan bieden. Met de campussen zal gezamenlijk gewerkt worden aan het verbeteren van de proposities. Daarnaast zullen BOM en de verschillende campussen nieuwe afspraken maken over een efficiënte en effectieve inzet van capaciteit en middelen op acquisitie. Hierbij ligt de kracht van de BOM in haar expertise met betrekking tot internationale acquisitie en haar internationale netwerk en die van de campussen in hun technisch-inhoudelijke expertise en het nationale en regionale netwerk.

 • De BOM is voornemens om, in samenspraak met de provincie, concrete afspraken per campus te maken, waarbij de campus de behoefte aan ondersteuning vanuit de drie primaire processen expliciet maakt en de BOM aangeeft hoe zij op die behoefte in kan spelen.