Op basis van een lange termijn visie en de verbinding tussen regionaal en nationaal economisch beleid zetten de provincie en het Ministerie van EZ in op het thematisch ontwikkelen van nieuwe ecosystemen. Hierdoor ontstaat focus en worden voor de langere termijn duurzame voorwaarden geschapen voor het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid. De geselecteerde ontwikkelthema's (zie kader en appendix 1) bieden kansen voor bedrijvigheid en economische en maatschappelijke impact op het snijvlak van (disruptieve) technologie, maatschappelijke opgaven en de sterktes van Brabant. De BOM, haar partners en de opdrachtgevers werken gezamenlijk per thema een (onderbouwde) visie uit op het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid, als basis voor de definitie en uitvoering van een samenhangend programma van projecten (figuur 5). De BOM hanteert een uniforme aanpak (beschreven in paragraaf 4.6) om per thema systematisch naar de beoogde resultaten toe te werken.

Kader: Twaalf ontwikkelthema's

In de voorbereiding op de komende meerjarenperiode hebben de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van EZ en de BOM gezamenlijk twaalf relevante ontwikkelthema’s gedefinieerd:

 1. Smart data: beschreven in het “Innovatieprogramma HTSM”, met doorwerking naar de topclusters HTSM, Agrofood, Life Sciences & Health, Logistieke Supply Chain, Maintenance & Services en met de ontwikkeling van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

 2. Smart systems (geïntegreerde fotonica): beschreven in het “Innovatieprogramma HTSM”

 3. Smart Industry & Services: beschreven in het “Innovatieprogramma HTSM” (link met Fabriek van de Toekomst (BIC) en in het “Innovatieprogramma Maintenance & Services” i.o.

 4. Smart food: link met “Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020”, gericht op de cross-over agrofood en HTSM.

 5. Food & Health: link met “Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020” gericht op de cross-over tussen voedingsmiddelen(industrie) en gezondheid.

 6. Circular Food: link met “Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020”, gericht op het verwaarden van reststromen, link met biobased economy

 7. Maintenance, Repair & Overhaul (inclusief Aerospace Maintenance): beschreven in het “Innovatieprogramma Maintenance & Services” i.o.

 8. Verwaarding groene grondstoffen (inclusief suikerverwaarding): link met “Investerings- en uitvoeringsprogramma Biobased 2016-2019”

 9. Smart health: link met de provinciale prioriteiten met betrekking tot Pivot Park en medicijnen en behandelmethoden op maat (bijv. RegMedXB en TOMi)

 10. Smart mobility: beschreven in "Bereikbaarheid Zuid-Nederland" (Smartwayz)/ en beschreven in het Economisch programma Brabant (HTSM/Automotive/Elektrisch rijden)

 11. Nieuwe energie technieken: beschreven in "Energieprogramma Brabant"

 12. Circulaire economie: beschreven in "CE Uitvoeringsprogramma" i.o.

De meest effectieve verbinding met de landelijke topsectoren, met landelijke netwerken en partners en met landelijke instrumenten zal per thema in overleg met het Ministerie van Economische Zaken worden bepaald, zodra een thema zich in de programmeringsfase bevindt.

De meest effectieve verbinding met de landelijke topsectoren, met landelijke netwerken en partners en met landelijke instrumenten zal per thema in overleg met het Ministerie van Economische Zaken worden bepaald, zodra een thema zich in de programmeringsfase bevindt.

De ontwikkelthema’s bevinden zich in verschillende fases van ontwikkeling (zie figuur 5) en vragen daarom niet allermaal om dezelfde intensiteit van inzet van de BOM:

 • Van een aantal thema's wordt op dit moment (in de verkenningsfase) onderzocht of er kansen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en of het thema aansluit bij de kracht van Brabant. De (mogelijke) rol van de BOM in deze thema’s moet nog worden bepaald.

 • Voor andere thema’s worden uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt, gedreven door bedrijven en/of andere partijen in het veld. De BOM faciliteert dit als mobilisator, door te helpen bij het vormen van partnerships, inhoudelijke kennis in te brengen en/of middelen te helpen genereren voor haalbaarheidsstudies, planontwikkeling e.d., bijvoorbeeld via instrumenten zoals OP-Zuid. Ook bekijkt de BOM of het thema vraagt om bovenregionale samenwerking met andere ROM’s en/of andere partners (en/of om samenwerking met internationale consortia) en of zij verbindingen kan leggen met landelijke initiatieven zoals de Smart Industry Fieldlabs of platforms zoals Start Up Delta.

 • Voor enkele thema’s is de uitvoering reeds gestart en vervult de BOM een rol als regisseur op thema niveau of als partner in specifieke deelprojecten.

Overigens zijn er ontwikkelthema’s waarin verkenning, programmering en uitvoering niet strikt opeenvolgend zijn, maar waarvan bijvoorbeeld onderdelen in de verkenningsfase zitten en andere onderdelen in programmering of uitvoering zijn. Een voorbeeld is het thema smart data, waarvoor een brede verkenning wordt uitgevoerd, maar waarvoor op onderdelen ook al concrete activiteiten worden opgezet, zoals de Jheronimus Academy of Data Science (JADS).

De thema's dragen bij aan het focussen van de activiteiten binnen ecosysteemontwikkeling, maar zijn niet in beton gegoten. Er is dynamiek. Sommige thema's vallen af in het proces, anderen eindigen op een bepaald moment als het uitvoeringsprogramma voltooid is. En nieuwe thema's zullen bijvoorbeeld ontstaan door nieuwe technologische doorbraken en inzichten.

Figuur 5. Uitwerking van de ontwikkelthema's. De thema’s zijn gepositioneerd naar fase, met de kanttekening dat van sommige thema’s zoals smart data ook onderdelen in andere fases zitten.