Productontwikkeling ligt in het verlengde van de huidige ketenregiefunctie van de BOM. De bedoeling van productontwikkeling is het mobiliseren en toegankelijk maken van bestaande resources en de ontwikkeling van nieuwe resources in de verschillende categorieën in de Schijf van Vijf. Het “laden” van de Schijf van Vijf vraagt om een gefaseerde aanpak. Dat zal zo veel mogelijk gebeuren door middel van het stapsgewijs betrekken van (bestaande en nieuw te benaderen) partners. Het streven is daarbij naar een goede complementariteit en rolverdeling, maar ook naar het bundelen van krachten, op basis waarvan een optimale mix van kennis, netwerken en instrumenten kan worden bereikt waarmee groeiversnelling in goede samenhang en samenwerking kan worden gefaciliteerd.

De volgende producten wil de BOM samen met partners met prioriteit ontwikkelen:

  • Op het gebied van kennis: een methodiek en instrument voor bedrijfsanalyse en een expertpanel

  • Op het gebied van markt: het bieden van toegang tot buitenlandse markten via de dienst handelsbevordering (zie ook pagina 32).

  • Op het gebied van talent: een methodiek en instrument voor team assessment (optimalisering van het management team) in combinatie met het inrichten van een CEO/CFO-pool

  • Op het gebied van kapitaal: het ontwikkelen van

  • een vroege fase financieringsscan met daaraan gekoppeld een pool van externe adviseurs

  • Op het gebied van faciliteiten: de ontwikkeling van het Shared Facilities Fund Brabant (zie onderstaand kader).

Op het gebied van kapitaal zal bovendien extra aandacht worden gegeven aan een optimale benutting door Brabantse bedrijven van landelijke regelingen en fondsen (denk aan Vroege Fase Financiering en Seed Capital).

Bij productontwikkeling wordt telkens de cyclus kansen, behoefte en draagvlak onderzoek > ontwerp > uitvoering > valuatie doorlopen en wordt vastgesteld wat de eigen rol van de BOM is, wat zij samen met partners moet oppakken en waar zij partners voor kan mobiliseren zonder zelf een actieve ontwikkelrol te spelen.

Kader: Shared Facilities Fund Brabant

De ontwikkeling van het Shared Facilities Fund Brabant (SFFB) bevindt zich in de initiatieffase. Het SFFB is een initiatief van PROVINCIE en de BOM dat zal investeren in (gedeelde) faciliteiten voor R&D en productie. Ervaring leert dat specialistische apparatuur, installaties, machinerieën en werkruimten vaak zeer kostbaar zijn en daardoor buiten het bereik liggen van veel MKB- en startende bedrijven. Beschikbaarheid van de juiste faciliteiten door inzet van het SFFB zal leiden tot meer en snellere innovatie en groei.

Allereerst wordt een marktverkenning uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de omvang van de markt, huidige initiatieven en witte vlekken, de gewenste scope en de meest kansrijke investeringen. Vervolgens zal op basis van de bevindingen een businessplan worden uitgewerkt voor het SFFB. Afstemming op bestaand instrumentarium wordt daarin uiteraard meegenomen en is de basis voor de uiteindelijke vorm. In het businessplan worden zaken als fondsomvang, investeringscriteria, looptijd, kosten en governance beschreven. Besluitvorming over dit businessplan staat gepland voor het tweede kwartaal van 2017.