Als een bedrijf bij de BOM aanklopt voor ondersteuning vanuit het in de vorige paragraaf beschreven ondersteunings-, programma- of investeringsmodel, dan wordt het bedrijf via een uniforme werkwijze geholpen. Deze werkwijze van bedrijfsontwikkeling omvat drie stappen: intake, analyse en dienstverlening.

  1. Intake: De BOM gaat alle bedrijven met een hulpvraag beoordelen in één uniform intakeproces. Dit zorgt voor een meer methodische werkwijze die voor elk bedrijf de best beschikbare resources toegankelijk maakt, ongeacht welke medewerker van de BOM betrokken is. Uitkomst is (1) een besluit het bedrijf al dan niet op te nemen in de BOM-portfolio en (2) een voorstel voor de vervolganalyse. De BOM ontwikkelt een gemeenschappelijke vragenlijst waarmee in elk team en door iedere medewerker deze afweging eenduidig kan worden gemaakt.

Een bedrijf komt via een telefoonnummer, website of medewerker binnen bij de BOM en niet bij een afdeling van de BOM. Als besloten wordt om het bedrijf op te nemen in de BOM-portfolio wordt een accountmanager toegekend. Als het bedrijf een goede business case en een valide hulpvraag heeft maar niet door de BOM kan worden geholpen, dan zal de BOM het bedrijf warm doorverwijzen in haar netwerk. De accountmanager is het eerste aanspreekpunt voor een onderneming. Bij een potentiële investeringscase vanuit een BOM-fonds is de accountmanager een investmentmanager uit één van de BOM-fondsen. Is er geen potentiële investeringscase, dan is het een bedrijfsontwikkelaar zonder koppeling met een fonds.

Het accountmanagement kan veranderen wanneer een onderneming later uitgroeit tot een investeringscase of omgekeerd in het investeringsproces wordt afgewezen.

De acquisitie van nieuwe portfolio bedrijven zal onder andere actief worden bevorderd door het organiseren van challenges. Een voorbeeld is “Pitch Logistics”, een Brabants innovatienetwerk voor logistieke startups en scale-ups dat recent van start is gegaan. Bedrijven met vernieuwende concepten in de supply chain worden in dit project op basis van de kwaliteit van hun pitches ondersteund met kennis, partners en/of financiële middelen.

  1. Analyse: De volgende stap is een groeianalyse, zowel voor een investeringscase als voor een onderneming zonder kapitaalvraag. De analyse volgt een standaardmethodiek aan de hand van de vijf resources in de Schijf van Vijf en leidt tot een overzicht van benodigde groeimiddelen. Bij een kapitaalvraag aan de BOM wordt ook het investeringsproces opgestart met een analyse van de investeringscase. Dit is een zwaardere analyse die veel tijd kost en doorloopt in de derde stap van het proces.

De uitkomst van de analyse is een groeicontract (of een participatie-overeenkomst) tussen de BOM en de onderneming (zie ook het onderstaande kader). In deze overeenkomst staat duidelijk beschreven hoe de BOM de onderneming zal helpen groeien, wie intern en extern betrokken zijn, wat het gewenste resultaat is, welke tijdlijn wordt gehanteerd en wat de BOM terugvraagt aan de onderneming in ruil voor de dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke impact).

  1. Dienstverlening: Vervolgens start de dienstverlening en wordt het groeicontract of de participatie overeenkomst uitgevoerd. In ruil voor de dienstverlening vraagt de BOM geen geld, maar informatie en wederdiensten. De informatie helpt de impact te meten op de Brabantse economie (zoals omzet- en

werkgelegenheidsgroei) en de wederdiensten zijn gericht op maatschappelijke doelen en/of het helpen van andere ondernemingen om groei te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door onderdeel te worden van de partners in het ondersteuningsmodel van de BOM of door bij te dragen aan programma's. De BOM wil door ondernemingen te laten bijdragen aan de groei van andere ondernemingen een zelfversterkend systeem tot stand brengen: voor ondernemingen, door ondernemingen.

Kader: Hypothetisch voorbeeld van een groeicontract

Vanuit het groeicontract wordt een relatie met de BOM aangegaan. De BOM levert hierbij diensten in de vorm van kennis, kapitaal, markt, faciliteiten en talent. Client wordt gevraagd een niet financiële “pay it forward” return te leveren om het ecosysteem te versterken, maatschappelijke impact te realiseren en andere bedrijven e/o cliënten van de BOM te helpen. De returns vallen in drie categorieën:

  1. Informatie: Delen van boekhoudkundige informatie (omzet, FTEs) en andere relevante informatie/KPI's om maatschappelijke impact, kwaliteit en effectiviteit van BOM-diensten te meten

  2. Marketing/Branding: "Spread the word" over activiteiten en toegevoegde waarde van de BOM. Bijdragen aan marketing/branding-onderwerpen. Vernoemen van de BOM in geselecteerde communicatie-uitingen

  3. Expertise: Deelname aan expertpanels, workshops, delen van expertise met andere bedrijven en cliënten.

Naleving is op basis van intentie. De returns worden beschreven in een schriftelijke intentieverklaring die niet juridisch bindend is. De verklaring bevat de planning, doelstellingen en mijlpalen, de diensten die de BOM levert en de wederkerige bijdrage van het bedrijf aan het ecosysteem ("pay it forward returns").

De uniformiteit van het drie stappen proces wordt gewaarborgd door de stuurmomenten tussen de processtappen. Op die punten vindt evaluatie plaats, wordt afgestemd met relevante experts binnen de BOM en wordt besloten of en hoe het proces wordt vervolgd. Het "BOM-portfolioteam" neemt deze beslissingen. Dit team representeert de verschillende expertises binnen de BOM, zorgt ervoor dat de optimale resources voor groei beschikbaar worden gemaakt en monitort continu de voortgang.