De afgelopen jaren heeft de BOM een transitie gemaakt van generieke promotie en acquisitie naar het meer direct inspelen op de behoefte van buitenlandse bedrijven aan markt- en/of technologietoegang, gebaseerd op een heldere focus::

  • "Market Access": Aangewezen focuslanden zijn: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Turkije (afhankelijk van veiligheid/stabiliteit), India, China, Japan, Taiwan en Korea;

  • "Technology Access": De focus ligt hier op de topsectoren, met speciale aandacht voor HTSM, Life Sciences, Agrofood en Chemie.

De onderverdeling in “Market Access” en “Technology Access” geeft richting aan de indeling van het team, de benodigde kennis en kunde van de projectmanagers en de werkwijze van de BOM. Het doel hiervan is om de klant (buitenlands bedrijf) vanuit de kennis (gateway versus topsectoren) en kunde (projectmanagement) beter te bedienen en uiteindelijk ook de werkelijke FDI (Foreign Direct Investment)beter te kunnen specificeren en beantwoorden.. Hierbij kan weer onderscheid gemaakt worden in 4 vormen van acquisitie:

  • Reactieve acquisitie: de BOM wordt benaderd door een netwerk/partner om een buitenlands bedrijf te ondersteunen bij de zoektocht naar een vestiging in Europa/Nederland/Brabant

  • Proactieve acquisitie: proactief benaderen van buitenlandse bedrijven middels seminars, beurzen en roadshows; middels generieke promotie en door af te tasten of er gekeken wordt naar Europese expansie

  • Investor Relations: behoud en groei bij al in Brabant gevestigde buitenlandse bedrijven

  • Strategische acquisitie: proactief benaderen van een buitenlands bedrijf met een op maat gemaakte (technologie) propositie, gevoed door het betreffende cluster in Brabant (benadering ook in samenwerking met het cluster/experts/campussen)

Het ambitieniveau voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven ligt de komende jaren hoog op kwantiteit (aantal projecten, geïnvesteerd kapitaal en werkgelegenheid), kwaliteit (R&D projecten) en wordt ondersteund door meer eigen lead generation. De werkwijze in de 3 pijlers wordt de komende jaren geoptimaliseerd:

Market Access: de BOM zal haar proactieve activiteiten nog meer dan voorheen organiseren in een beperkt aantal eerder genoemde focuslanden. De activiteiten zullen in samenwerking met de buitenkantoren van NFIA worden georganiseerd en indien nuttig en gewenst i.s.m. Regionale Acquisitie Partners (RAP’s), Triple Helix partners in Brabant, de provincie, campussen en steden.

Technology Access: de BOM zal haar activiteiten in buitenlandse markten organiseren in de topsectoren met de grootste internationale dynamiek en concurrerende propositie, zijnde HTSM, Life Sciences, Agrofood en Chemie & Biobased. De afgelopen jaren is reactief ingezet op Chemie & Biobased en Aerospace & Maintenance. Er ligt echter een behoefte in Brabant om ook vanuit deze topsectoren en met als brandpunt de campussen (zie ook het kader Samenwerking met de Brabantse campussen, paragraaf 3.3) inzet te plegen op proactieve acquisitie. Voor de uitvoering van de sectorbenadering zal aansluiting worden gezocht bij de Nationale Acquisitie Teams (NAT’s) onder leiding van NFIA. Er vindt afstemming plaats met de campussen (brandpunt in de proposities), Triple Helix partners en de provincie (strategische markten). Binnen de BOM zal de uitvoering integraal worden

aangepakt, waarbij ook vanuit bedrijfsontwikkeling en ecosysteemontwikkeling bij wordt gedragen aan het opstellen van proposities en het identificeren van kansen.

Investor Relations: BOM zal het Investor Relations programma verder professionaliseren en intensiveren. Binnen het team zal goed gekeken worden naar de verwachte toekomstige vraag (naar markt of technologie?) om te bepalen of het account wordt toegewezen aan een Project Manager “Market Access” of “Technology Access”. Landelijk wordt afstemming gezocht op de strategische accounts van NFIA. Met Triple Helix partners, gemeenten en campussen zal bekeken worden hoe het bereik verhoogd kan worden (aantal bezoeken van bedrijven en deling van informatie) en hoe de aansluiting gerealiseerd kan worden op de werkwijze van en programmering in het “Invest in Holland” netwerk. Binnen de BOM zal geput worden uit en bijgedragen aan de BOM resources in alle domeinen van de Schijf van Vijf.