Opdracht, missie en doelen

Met het meerjarenplan 2017-2020 geeft de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) invulling aan de vernieuwde, vierledige opdracht die zij heeft gekregen van haar subsidiënten en aandeelhouders:

 • Bijdragen aan de versterking van het Brabantse innovatie ecosysteem

 • Bijdragen aan het ontwikkelen van en investeren in MKB-bedrijven in de Brabantse topclusters

 • Inspelen op internationale kansen voor de versterking van het Brabantse ecosysteem, en de groei van bedrijven

 • Flexibel inspelen op actuele kansen en bedreigingen

De BOM ziet bovendien het creëren van maatschappelijke impact als een belangrijke opdracht.
De missie van de BOM is het duurzaam versterken van de Brabantse economie, door bij te dragen aan een sterk open-innovatie-ecosysteem in Noord-Brabant, middelen voor innovatie en groei beschikbaar te stellen aan veelbelovende MKB-bedrijven in de Brabantse topclusters en de vestiging van buitenlandse bedrijven in Brabant te bevorderen. De bedrijven ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke opgaven en zorgen voor economische en banengroei in Brabant.

Bij stakeholders is er waardering voor het werk en de werkwijze van de BOM. Er is ook ruimte voor verbetering. De komende periode zet de BOM in op integraal werken, meer focus, grotere impact, sterkere sturing op resultaat en transparantere en laagdrempeliger dienstverlening. De BOM heeft drie primaire processen gedefinieerd rond specifieke doelgroepen en geeft daarmee invulling aan haar missie:

Er zijn voor de komende periode concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd met betrekking tot economische, maatschappelijke en financiële impact:

Directe economische impact Brabant

 

Streven naar maximale bijdrage in banengroei en stimulering van bedrijvigheid

6.500 nieuwe banen bij bedrijven in de BOM-portfolio

20% per jaar gemiddelde omzetgroei van bedrijven in de BOM-portfolio

€ 750 miljoen geïnvesteerd vermogen in bedrijven in de BOM-portfolio

Strategisch economische impact

 

Bouwen van nieuwe ketens en communities, stimuleren van de productie van kennis en versterken van de internationale aantrekkingskracht om daarmee ontwikkeling en groei van toekomstige industrieën te bevorderen

12 ontwikkelthema’s met 50 projecten met 500 participanten

100 nieuwe business ideeën (voor een nieuwe product-markt combinatie bij een bestaand bedrijf of een voor een nieuw bedrijf) komen uit de ontwikkelthema's en stromen in de BOM-portfolio van Bedrijfsontwikkeling

Maatschappelijke impact van product of dienst

 

Focus op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan Brabantse maatschappelijk opgaven, waaronder:

60% van alle portfolio bedrijven draagt bij aan één of meer van de maatschappelijke opgaven

Gezond ouder worden

600 k ton CO2-reductie door projecten in het Energiefonds

Duurzame energie

Duurzame agrofood ketens

 

Slimme mobiliteit

Maatschappelijke impact van de bedrijfsvoering

 

Samenwerken met bedrijven die hun bedrijfsvoering zo verantwoord mogelijk hebben ingericht en stimuleren van relaties om dit verder te verbeteren en om bij te dragen aan de ontwikkeling van het ecosysteem (wederkerigheid)

Afspraken met 400 portfolio bedrijven over:

1.

(Verbetering van de ) impact van de interne bedrijfsvoering (o.a. reductie in CO2-uitstoot en diversiteit) EN/OF

2.

Wederkerige bijdrage aan de ontwikkeling van het ecosysteem

Financiële impact voor BOM

 

De BOM streeft naar zo efficiënt mogelijke inzet van de subsidie middelen over de totale periode van 4 jaar en naar positief rendement op de kapitaalsinvesteringen.

Subsidieresultaat in operatie is kostendekkend

Fondsresultaten zijn conform fondsplannen

Werkwijze: naar integraal werken vanuit een resource-benadering

Om te innoveren en te groeien hebben bedrijven behoefte aan een ecosysteem dat optimaal toegang biedt tot vijf resources (de Schijf van Vijf): kennis, talent, faciliteiten, markten en kapitaal. De BOM gaat werken aan de optimale beschikbaarheid van en toegang tot deze vijf resources. Dat is iets dat de BOM niet alleen kan doen. Het vraagt om nauw samenspel met partners. In de komende jaren zal de BOM met publieke en private partners afspraken maken over samenwerking, rolverdeling en bundeling van krachten.

Intern zal de BOM de komende vier jaar de transitie maken naar integraal werken: van verschillende afdelingen met een eigen portfolio en dienstenpakket naar één klantenportfolio en dienstenpakket voor de hele BOM.

Ecosysteemontwikkeling

De BOM richt haar ecosysteemontwikkeling op 12 ontwikkelthema's (in verschillende fases van concreetheid) die zijn gedefinieerd op het snijvlak van (disruptieve) technologie, maatschappelijke opgaven en de sterktes van Brabant en die kansen bieden voor toekomstige nieuwe bedrijvigheid. Deze thema’s worden systematisch verkend, geprogrammeerd en uitgevoerd:

Uitwerking van de ontwikkelthema's. De thema’s zijn gepositioneerd naar fase, met de kanttekening dat van sommige thema’s zoals smart data ook onderdelen in andere fases zitten.

De BOM stelt zich tot doel de komende vier jaar binnen de ontwikkelthema’s 50 projecten op te zetten waarin 500 partijen participeren en die zullen leiden tot 100 business-ideeën die (deels) door zullen stromen naar de BOM-bedrijvenportfolio.

Naast de uitwerking van ontwikkelthema’s werkt de BOM binnen ecosysteemontwikkeling aan het ontwikkelen en toegankelijk maken van resources (producten) in de Schijf van Vijf voor bedrijven als een brug naar bedrijfsontwikkeling. Dat gebeurt zoveel mogelijk door het mobiliseren van publieke- en marktpartijen.

Voorbeelden van concrete productontwikkeling die in 2017 wordt opgepakt:

 • het bieden van toegang tot buitenlandse markten via handelsmissies

 • optimaliseren van de financieringsketen voor vroege fase financiering

 • de ontwikkeling van een Shared Facilities Fund Brabant

Bedrijfsontwikkeling

De BOM faciliteert samen met partners groeiversnelling voor ondernemingen door bedrijven concreet toegang te bieden tot resources in de Schijf van Vijf. De BOM richt zich daarbij op innovatieve MKB- bedrijven in de Brabantse topclusters met groeiambitie en groeipotentie, in de ontwikkelingsfasen ‘ideation’, ‘start-up’ en ‘scale-up’. De dienstverlening bestaat uit:

 • Het bieden van digitale informatie over bedrijfsontwikkeling (financiering, marktkennis, beschikbare faciliteiten, e.d.)

 • Ondersteuning bij specifieke groeivraagstukken

 • Programma's waaraan meerdere BOM-portfoliobedrijven tegelijk kunnen meedoen

 • Investeringen in veelbelovende bedrijven vanuit de fondsen van de BOM.

Na een centrale intake en opname in de BOM portfolio analyseert de BOM met het bedrijf diens behoefte en leggen zij in een (niet bindend) groeicontract (of in een participatie-overeenkomst bij een investering)

vast welke diensten de BOM en partners voor de onderneming leveren en wat de onderneming aan wederdiensten terug doet, bijvoorbeeld het helpen van andere ondernemingen.

De BOM wil in de meerjarenperiode 400 ondernemingen helpen die in totaal 2.500 arbeidsplaatsen en EUR 350 miljoen geïnvesteerd vermogen realiseren en gemiddeld per jaar 20% groeien in omzet. Tenminste 60% van die ondernemingen draagt met hun producten/diensten bij aan maatschappelijke opgaven.

Buitenlandse bedrijven aantrekken/internationalisering

De BOM zal in de komende jaren actief bijdragen aan de verzilvering van internationale kansen op een vijftal terreinen:

 • Buitenlandse bedrijven aantrekken en behoud en groei van gevestigde buitenlandse bedrijven

 • Handelsbevordering, het faciliteren van bedrijven bij hun groei in strategische buitenlandse markten

 • Internationale innovatiesamenwerking: het versterken van ontwikkelthema’s door het bouwen van internationale consortia

 • Branding: de marketing van Brabant richting het bedrijfsleven in internationale markten

 • Het onderzoeken van kansen voor het Brabantse bedrijfsleven in “zwakkere” Europese regio’s.

Wat buitenlandse bedrijven aantrekken betreft richt de BOM zich op drie pijlers: 1) buitenlandse bedrijven die toegang willen tot de Europese afzetmarkt en daar ondersteunende faciliteiten bij zoeken ("market access"), 2) buitenlandse bedrijven die toegang zoeken tot technologie voor product/procesontwikkeling ("technology access") en 3) aandacht voor gevestigde buitenlandse bedrijven via het investor relations programma.

Op het gebied van investeringsbevordering bestaat reeds lange tijd de “Invest in Holland” samenwerking onder regie van het Netherlands Foreign Investments Agency (NFIA), met een landsdekkend netwerk van Regionale Acquisitie Partners, waaronder de BOM voor Brabant. Uitgangspunt is dat BOM de leidende partij is op het gebied van internationale acquisitie en dat Triple-Helix-organisaties de kennis en het netwerk inbrengen van de regionale markt.

Het doel is om in de komende meerjarenperiode door het aantrekken van buitenlandse bedrijven 4.000 arbeidsplaatsen en EUR 400 miljoen geïnvesteerd vermogen in Brabant te realiseren.

Flexibele inzet en bijzondere opdrachten

De BOM moet snel en wendbaar in kunnen spelen op onvoorziene gebeurtenissen en nieuwe kansen. Naast de dienstverlening aan doelgroepen in de drie primaire processen blijft de BOM daarom beschikbaar voor lopende en nieuwe activiteiten. Ook worden taken gewijzigd of afgebouwd als omstandigheden daartoe vragen.

Een bijzondere opdracht die wordt geïntensiveerd is de bijdrage van de BOM aan de energietransitie. Investeringen vanuit het Energiefonds Brabant lopen door en ter intensivering worden twee activiteiten toegevoegd: ontwikkelen van nieuwe energietechnologie en "develop to invest". Anderzijds zal de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) geen nieuwe investeringen meer doen en het Breedbandfonds Brabant zal uitfaseren. Een mogelijke nieuwe activiteit op het gebied van bedrijfslocaties is het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) in oprichting.

Organisatieontwikkeling

Voor het nieuwe organisatiemodel gelden de volgende uitgangspunten:

 • Van werken vanuit de afdelingen naar werken in drie primaire processen

 • Van deeloplossingen naar totaaloplossingen gebaseerd op BOM-producten en partner-resources

 • Van kennis en netwerk georganiseerd rondom individuen naar kennis en netwerk voor iedereen beschikbaar via experts en de Schijf van Vijf

 • Van verschillende aanspreekpunten voor bedrijven naar één klantverantwoordelijke

 • Van parallelle acquisitieactiviteiten naar gebundelde acquisitieactiviteiten

 • Van specifieke ICT-toepassingen naar uniform gedeelde ICT-toepassingen

Een verbeterde digitale infrastructuur van de BOM zal het werken langs de drie primaire processen faciliteren, het ontsluiten van kennis en netwerk van de BOM vergemakkelijken, het managen van een BOM-brede portfolio ondersteunen en het delen van informatie binnen en buiten de BOM mogelijk maken en stimuleren.

Implementatie

De implementatie van de nieuwe werkwijze start met de inhoud, de nieuwe propositie, daarna worden processen ingericht, competenties versterkt en nieuwe rollen gedefinieerd. De transitieagenda is op hoofdlijnen uitgewerkt in een stapsgewijs veranderprogramma, met het Activiteitenplan 2017 als eerste fase.