31-12-2020

31-12-2019

 

   

Handelsdebiteuren

653.845

495.538

Vorderingen op participanten

228.495

189.445

Belastingen en premies sociale verzekeringen

105.362

-

Overige vorderingen en overlopende activa

1.544.986

1.270.720

 

2.532.688

1.955.704

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

3.1 Handelsdebiteuren
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Handelsdebiteuren

653.845

526.068

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-

-30.530

 

653.845

495.538

3.2 Overige vorderingen en overlopende activa
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Vooruitbetaalde kosten

172.153

113.866

Overige vorderingen

1.372.832

1.156.854

 

1.544.986

1.270.720