De BOM faciliteert samen met partners de toegang van bedrijven tot resources in de Schijf van Vijf in Brabant. De BOM doet dit in vier modellen die openstaan voor alle ondernemingen in haar portfolio (en het eerste model ook voor bedrijven daarbuiten):

 1. Self-servicemodel: De BOM maakt via haar website, die toegankelijk is voor alle ondernemingen, informatie beschikbaar over bedrijfsontwikkeling (financiering, marktkennis, faciliteiten, e.d.). Een eerste stap zal het bieden van toegang tot marktrapporten over de trends en ontwikkelingen per Brabants topcluster zijn. Er wordt tevens met andere digitale dienstverleners, met name de Kamer van Koophandel, gewerkt aan afstemming en complementariteit.

 2. Ondersteuningsmodel: De BOM arrangeert specifieke ondersteuning bij groeivraagstukken van bedrijven. Om hieraan optimaal invulling te geven zal de BOM vooral de kracht van haar netwerk benutten. Zij gaat dat netwerk nog meer inzetten om ondernemingen in haar portfolio, op basis van hun specifieke behoeften, te verbinden met partijen die hen samen met de BOM kunnen ondersteunen bij hun uitdagingen. Het bevorderen van internationale groei is een specifieke prioriteit in het ondersteuningsmodel.

De BOM wil dit model systematisch en breed opzetten. Dat vergt extra inspanningen om stapsgewijs relaties aan te gaan en afspraken te maken met (bestaande en nieuwe) netwerkpartners. De samenwerking met partners zal per levensfase van een bedrijf verschillen. In de ideation fase zal bijvoorbeeld vanuit complementariteit nauw worden samengewerkt met kennisinstellingen die actief werken aan kennisvalorisatie, met Valorisatieprogramma’s en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kader: Brabant-breed valorisatieprogramma

Ondernemingen hebben behoefte aan kapitaal. Het afgelopen jaar heeft de BOM in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de drie directeuren van de Brabantse valorisatieprogramma’s gewerkt aan een integraal Brabant-breed valorisatieprogramma. Dit is onderdeel van het Toekomstplan startersondersteuning 2017-2020; een groeimodel richting 2020

Dit moet resulteren in een uniforme doelgroep (Brabantse topclusters) , uniforme financieringsvoorwaarden in de ideation-fase (Proof-of-Concept en Pre-seed) en een uniforme methodiek voor screening en scouting. In de vervolgfase (groeifase) zal de BOM deze methodiek verbreden en verdiepen tot een bedrijfsanalyse met ontwikkelpunten en een concreet groeiplan. Op deze manier ontstaat een sluitende keten van het begeleiden en financieren van startende bedrijven naar groeibedrijven Op dit moment stelt de BOM leningen en equity beschikbaar vanaf het moment van de eerste financieringsronde. Door te partneren met andere aanbieders van kapitaal vergroot de BOM het aanbod van kapitaal en de mogelijkheid tot cofinanciering en financiering in volgende rondes.

 1. Programmamodel: De BOM organiseert voor haar portfoliobedrijven programma's (met partners) die hen helpen groeien en waaraan meer bedrijven tegelijk kunnen meedoen. Deze programma's, die inspelen op specifieke behoeften in de drie fases van ontwikkeling zijn voor de BOM een nieuwe manier om de collectieve kennis van haar medewerkers en partners te ontsluiten. Voorbeelden van mogelijke programma's zijn:

 • Handelsmissies naar internationale regio's waarmee Brabant warme banden heeft en voor ondernemingen kansen liggen: Zuid-Duitsland, Jiangsu (China), Boston (VS) en Israël (zie kader)

 • Programma's om bedrijven in de ideation fase beter toe te laten werken naar financiering.

Kader: Handelsbevordering

Het ontwikkelen van internationale handel is voor veel Brabantse bedrijven een voorwaarde om te groeien. De BOM krijgt – mede op basis van een succesvolle recente pilot met de Provincie Noord-Brabant – de komende meerjarenperiode een belangrijke strategische en uitvoerende rol in missies, marktverkenningen en informatievoorziening op kansen voor het Brabantse bedrijfsleven in het buitenland. Zo helpt de BOM Brabantse bedrijven bij de toegang tot buitenlandse markten en verlaagt zij de drempels voor internationaal zakendoen.

De focus en kaders zijn:

 • Focus op de topclusters van Brabant met de grootste internationale dimensie: HTSM, Agrofood en Life Sciences

 • Focus op een beperkt aantal strategische buitenlandse markten waarmee de provincie Noord-Brabant een goede relatie heeft en die interessant zijn voor het bedrijfsleven: Duitsland, België (Vlaanderen), China (Jiangsu), Israël en de Verenigde Staten (Boston en Chicago als verkenning)

 • Belangrijke rol voor Provincie Noord-Brabant in keuze van de strategische markten en sectoren

 • Wederkerigheid als eis bij het aangaan van langdurige strategische samenwerkingsverbanden met belangrijke (overheids)partners in doelregio’s: voldoende kansen voor de Brabantse economie en interesse bij de potentiële buitenlandse partner of regio

 • Voldoende toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen van diensten van BOM, met name ten opzichte van RVO en het Nederlandse postennetwerk

 • Heroverweging van de gekozen markten en sectoren op basis van de geleerde lessen.

Er kunnen vanuit de Bedrijfsontwikkeling kansen (en behoeften) ontstaan op markten buiten de bovengenoemde initiële strategische buitenlandse markten. De BOM kan daar op inspelen door eventuele inzet van eigen middelen, provinciale middelen of samenwerking met partners door bijvoorbeeld gebruik te maken van bijvoorbeeld het RVO netwerk en instrumentarium of Europese programma's.

Doelstellingen van de BOM voor handelsbevordering in de komende meerjarenperiode zijn:

 • Het organiseren van 24 tot 32 missies (inkomend en uitgaand)

 • Het organiseren van 12-16 informatiebijeenkomsten

 • Deelname van in totaal 240 Brabantse bedrijven aan de missies

 • 1200 matchmaking-gesprekken voor deelnemende bedrijven aan de missies

 • Ontwikkeling van een monitoring systeem waarin de output van de matchmaking gemeten kan worden. Op dit moment ontbreekt een dergelijk systeem, terwijl er behoefte is aan meer inzicht op behaalde successen in matchmaking. Deze monitoring moet leiden tot een betere sturing van de activiteiten op landen, sectoren en doelgroep.

De rolverdeling tussen BOM en provincie zal volgend jaar nader worden bepaald, mede op basis van de evaluatie van de pilot.

 1. Investeringsmodel: De BOM investeert in veelbelovende bedrijven in haar portfolio. Dit is het meest intensieve model: de BOM wijst het bedrijf een investeringsmanager toe die de mogelijkheid onderzoekt van een investering door de BOM. Deze intensieve individuele begeleiding en assessment van een bedrijf wordt uitgevoerd door medewerkers in de fondsen van de BOM. Bedrijven die in het investeringsmodel zitten hebben daarnaast toegang tot alle andere proposities die de BOM biedt.

Kader: Investeringsfondsen uitgevoerd door BOM Capital

De BOM beschikt over diverse fondsen met in totaal € 250 miljoen aan assets onder management, gefinancierd door zowel de Provincie Noord-Brabant als het Ministerie van Economische Zaken. Een voorbeeld is het InnovatieFonds Brabant. De fondsopdracht is eind 2013 door de Provincie verstrekt. Het InnovatieFonds Brabant helpt ondernemers die actief zijn in één van de zes Brabantse topsectoren aan een basisvoorwaarde voor succes: het aantrekken van voldoende (privaat) kapitaal. Het InnovatieFonds heeft een initieel vermogen van € 125 miljoen en een looptijd van 24 jaar.

Het InnovatieFonds Brabant heeft een vierledige ambitie met daaraan gekoppelde concrete doelen:

 1. Bijdragen aan maatschappelijke opgaven middels innovaties in bijvoorbeeld duurzame agro-foodketens, gezond ouder worden, slimme mobiliteit en duurzame energie:

  1. Nieuwe oplossingen: 40-50% van de investeringen wordt gedaan op het gebied van de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke opgaven;

 2. Versterken van technologische groei in Noord-Brabant middels krachtige, innovatieve topclusters en cross- overs van topclusters:

  1. Technologische groeigebieden: 50-60% van de investeringen wordt gedaan op gebieden met innovatiekracht en groeipotentieel voor Noord-Brabant binnen de topclusters en cross-overs van topclusters, passend in de smart specialization van Brabant;

 3. Verleiden van andere (private) financiers om zo veel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor innovatieve MKB-bedrijven in Noord-Brabant:

  1. Mobiliseren middelen: met € 125 miljoen mobiliseert het InnovatieFonds Brabant minimaal € 250 miljoen aan middelen van andere financiers – een multiplier van 3;

 4. Sluiten van de keten van financieringsmogelijkheden voor innovatieve MKB-bedrijven in de topclusters van Noord-Brabant:

  1. Verdeling van middelen: minimaal 60% van de middelen wordt ingezet voor de (Pre-)Seed, Early Stage en Growth fasen van bedrijfsontwikkeling, waar marktfalen het meest prominent is;

  2. Verbinding keten: middelen, kennis en netwerk worden ingezet voor de doorstroming van innovatieve MKB-bedrijven naar volgende fasen van financiering en het aantrekken van vervolgfinanciering uit de markt;

  3. Rendement: aan het eind van de looptijd heeft het InnovatieFonds Brabant dezelfde waarde als bij aanvang (€ 125 miljoen).

Het InnovatieFonds Brabant verwezenlijkt zijn ambities en doelen door naast direct in bedrijven ook te investeren in andere fondsen en zo private middelen en kennis te mobiliseren die de innovatiekracht van Brabant versterken. De provincie en de BOM onderzoeken de wensen en mogelijkheden om te komen tot een sterkere integratie van fondsen met minder aparte opdrachten en bijbehorende vennootschappen.